Gulf Jobs live on 6.02.24

തൊഴില്‍ രഹിതരായ നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും തൊഴില്‍ ലഭിക്കാന്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി വാതില്‍ തുറന്ന NJOY NEWS വാട്ട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകള്‍ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ/ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മുഖേന പരമാവധി എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചു ഈ സേവനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുക. നമ്മള്‍ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാല്‍ നല്ല കാര്യമല്ലേ?
,. ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്*
പണം കൊടുക്കുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
NJOY NEWS വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1. Digital Online Executive
Job Role: Skilled in revolutionizing our restaurant and catering business in UAE.
Experience: If you’re passionate about digital strategies, social media, and online marketing apply now.
WhatsApp to:- 054 9957855
Send CV Email: jobs.restaurantsdubai@gmail.com
2. FEMALE PERSONAL ASSISTANT
Job Role: Required for Female MD Will be responsible for providing administrative support.
Language: fluent In English and Hindi.
Skills: proficiency in MS Office,
Experience: having a minimum 5 years experience in Admin.
Age limit: 30 to below 45 & Keralites preferred.
Send CV Email: appuae2023@gmail.com
Job Publishing Date: 5th February 2024
3. Immediate Hiring for an Engineering Consultant in Dubai (3 Nos.)
1) Civil Engineer (G+12)
– Construction
2) Architectural Engineer (G+12):
– Design Requirements:
– Minimum 10 years UAE experience
– With Dubai Municipality Approval
3) Electromechanical Engineer
– 5+ years of UAE experience
Send CV Email: alsuwaidi291@gmail.com
Send CV Email: danaengg@emirates.net.ae
Job published on: 5th February 2024
4. Business Development
Sector: required for a new office in Dubai.
Salary: 2500 Dirhams
Benefits: Training & visa provided.
− Excellent growth opportunity.
Send CV Email: brightscope.2021@gmail.com
Job published on: 5th February 2024
5. RECEPTIONIST
Work location: Required for a company in Ajman
Preferred: North Indian.
Salary: 1800 Dirhams
Benefits: Accommodation + Visa provided.
Contact: 050-9046129
Send CV Email: careers@alzaabi.info
Job published on: 5th February 2024
6. Sales Executive
Work Sector: Electronics AFRA Division
Company: Abdul Wahed Investment Group LLC
Location: Dubai
Job Type: Full time
Job Requirements:
− UAE & GCC experience in Drug Store
− UAE driving license is a must
Interview Date & Location
Interview Date:
− 28th January
− 4th February
− 11th February
− 18th February
− 25th February
Timing: 10:00 AM – 01:00 PM
Location: 2nd Floor, Abdul Wahed Bin Shabib Investment Group LLC,
Block 3, Bin Shabib Mall, Hospitalities Department,
Industrial Area 1 Al Qusais, Dubai.
7. Telesales Executive
Organization: Frontline Call Center Services
Gender: Male
Location: Dubai
Experience: Freshers (experience holders will be preferred)
Age limit: must be between 20 to 30
Language: Fluent in English (Must)
Salary: 1500 – 3500 Dirhams
Interview Date & Location
Date: 29th Jan – 14th Feb 2024
Timing: 03:00 PM – 04:00 PM
Location: Citadel Tower, Office #2802, Citadel Tower,
Marasi Drive, Business Bay, Dubai.
8. Foreman – All Levels
Company: DBB Contracting LLC
Location: Dubai
Work Type: Full time
Job Requirements:
− Relevant degree/diploma or (equivalent)
− 5 years of Infrastructure/Marine Project experience
Interview Date, Time & Location
Date: 11th February 2024
Timing: 08:00 AM – 02:00 PM
Location: DBB Offices, Dutco Complex,
Area #1 Jebel Ali Industrial, Dubai.
10. Land Surveyors – All Levels
Company: DBB Contracting LLC
Location: Dubai
Work Type: Full time
Job Requirements:
− Relevant degree/diploma or (equivalent)
− 5 years of Infrastructure/Marine Project experience
Interview Date, Time & Location
Date: 11th February 2024
Timing: 08:00 AM – 02:00 PM
Location: DBB Offices, Dutco Complex,
Area #1 Jebel Ali Industrial, Dubai.
11. Draughtsman – All Levels
Company: DBB Contracting LLC
Location: Dubai
Work Type: Full time
Job Requirements:
− Relevant degree/diploma or (equivalent)
− 5 years of Infrastructure/Marine Project experience
Interview Date, Time & Location
Date: 11th February 2024
Timing: 08:00 AM – 02:00 PM
Location: DBB Offices, Dutco Complex,
Area #1 Jebel Ali Industrial, Dubai.
12. QA/QC & Planning Engineers (Multiple Vacancies)
1) Engineers – All Levels
2) QA/QC Engineers – All Levels
3) Planning Engineers – All Levels
Company: DBB Contracting LLC
Location: Dubai
Work Type: Full time
Job Requirements:
− Relevant degree/diploma or (equivalent)
− 5 years of Infrastructure/Marine Project experience

Interview Date, Time & Location
Date: 11th February 2024
Timing: 08:00 AM – 02:00 PM
Location: DBB Offices, Dutco Complex,
Area #1 Jebel Ali Industrial, Dubai.
13. Admin Manager
Company: Al Najma Al Fareeda International
Work Location: Dubai
Job Type: Full time
Experience: Min 4 years of UAE experience.
Interview Date & Location
Date: 7th February – 8th February 2024
Timing: 02:00 PM – 05:00 PM
Location: Office #109-11, Airport Road, Makeen Building, Dubai.Admin Manager
14. Marketing Executive
Company: Al Najma Al Fareeda International
Work Location: Dubai
Job Type: Full time
Experience: Min 4 years of UAE experience.
Interview Date & Location
Date: 7th February – 8th February 2024
Timing: 02:00 PM – 05:00 PM
Location: Office #109-11, Airport Road, Makeen Building, Dubai.
15. HK Trainer / HSE Officer / Landscape Manager (3 Nos.)
1) HK Trainer
2) HSE Officer
3) Landscape Manager
Company: Al Najma Al Fareeda International
Work Location: Dubai
Job Type: Full time
Experience: Min 4 years of UAE experience.
Interview Date & Location
Date: 7th February – 8th February 2024
Timing: 02:00 PM – 05:00 PM
Location: Office #109-11, Airport Road, Makeen Building, Dubai.
16. ഫുജൈറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന. Cafeteria പൊറോട്ട , ചായക്കടികൾ കറികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു . കുക്കിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
ദുബായിൽ ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന
Contact
WhatsApp:+971 52 735 7583
17. Telemarketing Executive – Female
Company Name: Royal DAMAC Tours & Travel LLC
Work Location: Dubai
Salary Range: 1500 – 3000 AED per month
Job Requirements:

Excellent communication and interpersonal skills.
Ability to adapt to different customer personalities and handle objections effectively.
Knowledge of travel industry products and services is a plus.
Strong organizational skills and attention to detail.
Proficient in using CRM software and other sales tools.
High school diploma; additional education or certification in sales is a plus.
Key Responsibilities:
Conduct outbound calls to potential customers to generate leads and identify sales opportunities.
Build and maintain strong customer relationships by providing exceptional service over the phone.
Clearly and effectively communicate the benefits and features of Royal Damac Tours and Travel services.
Customize sales pitches based on customer needs and preferences.
Conduct follow-up calls to nurture leads and convert potential customers into confirmed bookings.
Work closely with other departments to ensure a seamless customer experience.
Participate in sales meetings and training sessions.
Benefits:
Competitive salary with Company accommodation.
Comprehensive benefits package.
Opportunities for career advancement.
Collaborative and supportive work environment.
Interview Date:  6th Feb 2024
Interview Timing: 10:00 AM – 03:00 PM
Interview Location: Office #401, Sama Building, Al Barsha 1, Dubai.
18. Indoor Sales Executives – Female
Company Name: Royal DAMAC Tours & Travel LLC
Work Location: Dubai
Salary Range: 1800 – 2500 AED per month
Job Requirements:

• Proven experience in sales, preferably in the travel and tourism industry.
• Excellent communication and interpersonal skills, with a customer-centric approach.
• Strong negotiation and persuasion abilities.
• Ability to work independently and as part of a team.
• Familiarity with travel reservation systems and basic computer skills.
• A positive and proactive attitude with a passion for travel.
• Previous experience in a similar role is an advantage.
Key Responsibilities:
• Promote and sell a range of travel packages, including holiday packages, tours, and travel-related services to individuals and corporate clients.
• Build and maintain relationships with existing clients while actively seeking new business opportunities.
• Conduct market research to identify trends, competitor activities, and potential areas for business expansion.
• Collaborate with the marketing team to develop and implement sales strategies and promotional activities.
• Provide excellent customer service by understanding clients’ needs, offering personalized travel solutions, and ensuring a seamless booking experience.
• Prepare and present compelling proposals to clients, highlighting the unique features and benefits of our travel packages.
• Achieve and exceed sales targets through proactive sales efforts and effective negotiation skills.
• Stay updated on industry trends, new destinations, and travel regulations to better advise clients.
• Collaborate with the operations team to ensure smooth execution of booked travel arrangements.
• Maintain accurate and up-to-date records of client interactions in the CRM system.
Interview Date: 6th Feb 2024
Interview Timing: 10:00 AM – 12:00 PM & 03:00 PM – 05:00 PM
Interview Location: Office #401, Sama Building, Al Barsha 1, Dubai.
19. HVAC Technician
Company Name: Altakhleeq Electromechanical Maintenance and Installation
Work Location: Dubai
Experience: Candidates with previous working experience in the same role
Interview Date: 7th February 2024
Interview Timing: 10:00 AM (sharp)
Interview Location: Altakhleeq Electromechanical Service, Office #92, 3rd Floor, Zalfa Building, Garhoud, Dubai.
Documents Required: Interested candidates must bring their CVs with them.
20. DBB Contracting LLC Walk-Ins
1) Engineers – All Levels
2) Land Surveyors – All Levels
3) Draughtsman – All Levels
4) Foreman – All Levels
5) QA/QC Engineers – All Levels
6) Planning Engineers – All Levels
Work Location: Dubai
Education: Candidates with relevant degree/diploma or (equivalent)
Experience: Minimum 5 years of experience in Infrastructure/Marine Projects
Interview Date: 11th February 2024
Interview Timing: 08:00 AM – 02:00 PM
Interview Location: Dutco Complex, DBB Offices, Jebel Ali Industrial Area #1, Dubai.
Contact: 04-8801010
Documents Required:
Updated CV
Passport Copy
Visa Copy
Educational Certificate Copy

⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

21. Relationship Officer/Telesales Officer
Company Name: GEIB Loyalty Card Services LLC
Work Location: Dubai
Education: Graduation Degree
Experience: Candidates with 1 year of Customer Service or Sales experience
Core Skills: Communication & Selling Skills
Language Skills: Proficiency in English speaking
Salary Package: Fixed Salary + Attractive Incentives + Visa + Medical
Interview Date: 2nd Feb – 10th Feb 2024
Interview Timing: 11:00 AM – 01:00 PM
Interview Location: Office #302, Emitac Building, Landmark GGICO Metro Station Exit #2, Al Garhoud, Dubai.
Contact: 056-8785209/04-2702365
Dress Code: Formals
Documents Required: Please carry hard copy of your CV.
22. Arada Developments Sharjah Walk-Ins
1) Gardener

Key Responsibilities:

Plants Propagate: Seeding, Cutting,Planting, transplanting trees,Fertilizes, applies chemicals, waters, prunes,Weeds removal from flower beds and planted areas.
Maintains flowers, bushes, trees, and shrubs + watering.
Able to manage greenhouse operations.
Job Requirements:

Age below 35 years old.
2) Helper
Job Requirements:

Loading and unloading plants,Landscape/Agricultural experience.
Age to be below 35 Machine operator.
Machine operators are skilled in the cutting and maintenance machines (hedge trimmer, ride on mower, lawn mower, chain saw, Spray machine, edge cutter, push mower + tractor driving).
Machine daily routine maintenance.
3) Plumber
Key Responsibilities:
Irrigation technicians: install, test, and maintain irrigation equipment including sprinklers, pumps, water lines, Rotator Nozzle, suction valves and Irrigation Timer.
Install wiring systems for water timers.
Job Requirements:
• Knowledge of Electrical works is an added advantage.
• Work Location: Sharjah
• Salary Range: 900 – 1300 AED per month
Interview Date: 10th February 2024
Interview Timing: 09:00 AM – 11:00 AM
Interview Location: Aljada Discovery Centre, Sharjah.
Map Location: https://maps.app.goo.gl/B1kB8JMzymwdBguP7
23.Jobs in UAE/GCC Countries 2nd Febaury 2024

https://www.linkedin.com/posts/waseem-freelancegraphicdesigner_copiedpost-copied-waseemdesigner-activity-7159165257456746496-rpx-?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
24. Company Name: Al Ghazal Golf Club
ABUDHABI
Job Position – Al Ghazal Golf Club Careers
1) F&B Supervisor
2) Marketing Designer
3) Korean Chef
4) Bartender
5) Bar Waiter/Waitress
6) Receptionist Cashier
7) Disc Jockey (DJ)
8) HSE officer
9) FB Manager
10) Outlet Restaurant Manager
11) Operation Manager
12) FB Manager
13) Food Runner
14) Assistant Outlet Manager
Job Details Here
Email the resume : hr@alghazalgolf.ae
25. Sales Executive – Drug Store
Company Name: Abdul Wahed Bin Shabib Investment Group LLC
Work Location: Dubai
Experience: Candidates with UAE & GCC experience in Drug Store is required
Driving License: Candidates with UAE driving license is a must
Interview Date: 4th, 11th, 18th, 25th February 2024
Interview Timing: 10:00 AM – 01:00 PM
Interview Location: Abdul Wahed Bin Shabib Investment Group LLC, 2nd Floor, Bin Shabib Mall, Block 3, Hospitalities Department, Al Qusais Industrial Area 1, Dubai.

 26.Career in Bright Future international UAE (6 Nos.)
1) Sales Executive
2) Accountant
3) Calibration Engineer
4) Technical Manager
5) Administrator
6) Driver (with own car)
Note: Candidates on Spouse’s visa, Student’s visa or husband’s visa will be preferred.
Send CV Email: brightfutureuae@yahoo.com
Job Publishing Date: 3rd February 2024
27.Restaurant Manager
Work Sector: Required for a multi-cuisine restaurant in Dubai.
Experience: Must have Dubai experience.
Language: Malayalam speaking.
Send CV Email: recruitmentalmadina@gmail.com
28.Outdoor Sales Executive
Job Requirements:
− 2 years of UAE experience in the Iranian market (discount center).
− Driving license
Please contact 050-1884448
 29.Private Driver
Sector: Required for a Local family.
Experience: Must have 7 years of experience in Dubai.
Contact: 050-9401717
Send CV Email: kmlre3@gmail.com
 30.COMPLIANCE / MLRO
Work Sector: Required for a share brokerage company
Job Requirements:
− Holding AML License.
− Arab National
Send CV Email: brokers.shares@yahoo.com
31.Civil Engineer
Company: TAMM Construction
Job Requirements: Minimum G+12 approval from Dubai Municipality and Society of Engineering Card.
Send CV Email: almuheeb.auto@gmail.com Or call: 050-3316030
Job published on: 3rd February 2024
 32.MEP Draftsman
Work Sector: Construction company in Dubai
Experience: 3 years experience.
Send CV Email: hrebc23@gmail.com
Job published on: 3rd February 2024
33.Office Clerks
Sector: well-reputed FM Company in Dubai.
Work Type: Full-time
Send CV Email: hr@akgm.ae
Job published on: 3rd February 2024
34.Civil Engineers
Sector: well-reputed FM Company in Dubai.
Work Type: Full-time
Send CV Email: hr@akgm.ae
35.Electrical Engineers
Sector: well-reputed FM Company in Dubai.
Work Type: Full-time
Send CV Email: hr@akgm.ae
36.Looking for a Female sales promoter for perfume kiosk Experience selling branded/European perfumes inretail shops in uae with sales experience,WhatsApp 0545514315
Location .al wasal village al qusais

⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

ദിവസവും വരുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.