Gulf Jobs live on 20.2.24

തൊഴില്‍ രഹിതരായ നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും തൊഴില്‍ ലഭിക്കാന്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി വാതില്‍ തുറന്ന NJOY NEWS വാട്ട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകള്‍ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ/ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മുഖേന പരമാവധി എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചു ഈ സേവനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുക. നമ്മള്‍ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാല്‍ നല്ല കാര്യമല്ലേ?
,. ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്*
പണം കൊടുക്കുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
NJOY NEWS വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1. Fundamental Hospitality Careers
Head Waiters

Sommelier

Bartenders

Restaurant General Manager

Waiters

Barista

Talent Acquisition officer

HR Coordinator

Club Manager

EDUCATION (After School)
-ART TEACHER
– HR GENERALIST

Assistant Restaurant Manager

Restaurant Floor Supervisor

Hostess

Please send your resume to careers@fundamentalhospitality.com

2.Alrabat contracting LLC
Job Positions – Alrabat contracting Careers
Safety officer

Document controller.

Site Foreman

Please send the CV to Email: info@alrubacont.ae
3. Company Name:
PLC Contracting LLC

Project Manager

Document Controller – Project in Al Marjan

Lead Document Controller – Dubai Head Office

Email the resume : carees@plc-contracting.com
4. Company Name:
Al Sawahel Road Contracting
1- Document Controller/ Admin Assistant.
2- Site Engineer.
3- Draughtsman.

Candidates with 5 years UAE experience in Roads and Infrastructure site experience please send your CV to careers@alsawahel-rc.com
5.Customer Service Executive | GMG
A well-known and well-reputed Company based in Dubai, United Arab Emirates https://careers.gmg.com/jobs/3618830-customer-service-executive-uae-national-luxury-retail-abu-dhabi/
6.Warehouse Worker | Emirates Logistics
A well-known and well-reputed Company based in Dubai, United Arab Emirates

Qualification Fresh
Experience 1 – 2 years of Relevant Experience Required
Monthly Salary 1,200 AED — 1,500 AED
Employment Type Part Time | Permanent
Company Size 100 – 500 Employees
Benefits Medical Insurance | Performance-based Increments
Location Dubai

Apply-Now: Muhammad.umer@emirateslogistics.com
7.Senior Accountant | SGS
A well-known and well-reputed Company based in Dubai, United Arab Emirates https://jobs.smartrecruiters.com/SGS/743999967703735-senior-accountant/
8. Accounts, Tax and Treasury Manager | TotalEnergies
A well-known and well-reputed Company based in Abu Dhabi, United Arab Emirates https://totalenergies.avature.net/fr_FR/careers/JobDetail/Accounts-Tax-and-Treasury-Manager/46402/
9.We are looking for an enthusiastic Telesales Representative to contribute to generating sales for our company.
You will be responsible for closing sales deals over the call and maintaining good customer relationships.

Key Roles & Responsibilities would include:

1. Contact potential or existing clients to sell our product or service using scripts.
2. Answer questions about products or the company.
3. Ask questions to understand customer requirements and close sales.
4. Enter and update customer information in the database.
5. Resolve concerns to maintain the company’s reputation and provide better service.
6. Go above and beyond to fulfill sales goals and career growth.
7. Keep records of calls and sales and note useful information

Other Details
Job Type: Full-time

Salary: AED2,250.00 – AED3,000.00 per month

Ability to commute/relocate:
• Ajman: Reliably commute or planning to relocate before starting work (Required)

Experience:
• Telemarketer: 1 year (Preferred)

Language:
• Hindi, English, Kannada, Telugu, Tamil, Malayalam (Preferred)

Accommodation:
• No Accommodation

Off day/Holiday:
• Sunday

Contact us: 0565077429
10. I’m looking for a Sr. Graphic Designer to join our agency in Sharjah,

Your responsibilities will include branding, theme creation, visual communication design and social media content design.

Production experience is a plus.

Please email your CV and Portfolio to a.alashi@mpjuae.com
11.: NH Hotel Careers – 50+ Latest Hotel Jobs
List Of Opening Vacancies In NH Hotel Careers

EMPLOYE SERVICE GENERAUX (H/F)
COMMIS DE CUSINE PETIT-DEJEUNER
GUEST RELATION
COMMIS DE SALLE MINIBAR
Servicemitarbeiter (w/m/d) – NH Frankfurt Airport
COMMIS DE CUISINE
CHEF DE RECEPTION
RECEPTIONIST
Receptionniste tournant (H/F) ANANTARA PLAZA NICE HOTEL
RECEPTIONNISTE TOURNANT (H/F) – NH NICE
COMMIS DE SALLE – NH Nice
COMMIS DE SALLE – ANANTARA PLAZA NICE HOTEL
Agent de maintenance – ANANTARA PLAZA NICE HOTEL
Groups and Event Manager (w/m/d) – Avani Frankfurt City Hotel, UAE

https://nhcareers.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
12. Real estate agent

Company: IWA Properties LLC

Location: Dubai, UAE

Job Type: Full-time

Experience: Minimum 1 year experience in Real Estate

Nationality: Any

Salary: Commission Basis

Benefits: Up to 70% Commission.
Company Employment Visa.
Health Insurance
Luxury Cars for VIP Clients
Transport for Property Viewing
Company Phone and Sim Card with Calling Package
Marketing Support, Qualified Leads
Content Creation Support
Personal Brand Building
Training and Career Development Initiatives
Job Description:

About Us:IWA Properties LLC is a prominent real estate firm situated in the heart of Dubai. We specialize in providing top-notch real estate services, and we are currently expanding our team. We are seeking an experienced Real Estate Property Consultant to join us in delivering exceptional service to our clients.

Responsibilities:

Client Engagement:Actively engage with clients to comprehend their property needs, preferences, and financial capabilities.
Provide personalized property recommendations based on client requirements.
Build and nurture strong client relationships to foster trust and encourage repeat business.

Market Analysis:Stay informed about local real estate market trends, property values, and regulatory changes.
Conduct comparative market analysis to determine appropriate property pricing for sale or rent.
Advise clients on potential investment opportunities, considering market dynamics.

Property Listings:Create compelling property listings with accurate descriptions and high-quality images.
Effectively market properties through various platforms, including websites and social media.

Property Showings:Arrange property viewings for potential buyers or renters.
Showcase properties, highlighting key features and benefits.

Negotiation and Sales:Represent clients during negotiations for the best possible price and terms.
Prepare and present offers and counteroffers, ensuring clear communication.

Transaction Management:Guide clients through the legal and financial aspects of property transactions.
Coordinate with legal and financial professionals (attorneys, mortgage brokers) for smooth closings.

Client Support:Address client concerns and inquiries promptly and professionally.
Provide expert advice on property maintenance, renovation, and value enhancement.

Documentation:Ensure accurate and complete documentation for all property transactions.
Maintain organized records of client interactions, transactions, and properties.

Networking:Build and maintain a network of industry contacts, including other real estate professionals, developers, and service providers.

Requirements:

Minimum 2 years of U.A.E experience as a Real Estate Property Consultant .
Strong communication and negotiation skills.
Knowledge of local real estate market trends and regulations.
Valid UAE driving license is preferable.
How to Apply:If you possess the required qualifications and are ready to contribute to our dynamic team, please apply through Indeed or forward your resume to mdsinan@iwaproperties.com and whatsapp on +971565088723

Join IWA Properties LLC and be part of a team that values professionalism, growth, and success in the real estate industry. We look forward to welcoming an experienced and dedicated Real Estate Property Consultant to our family!
13. Real estate deli sale cum consultant

Company: IWA Properties LLC
Location: Dubai, UAE
Job Type: Full-time
Experience: Minimum 1 years in Real estate or sales industry
Gender : any
Nationality: any
Salary: 2000 Basic salary +40 % Commission
Benefits:
* Basic Salary + Commission.
* Company Employment Visa.
* Health Insurance
* Luxury Cars for VIP Clients
* Transport for Property Viewing
* Company Phone and Sim Card with Calling Package
* Marketing Support, Qualified Leads
* Content Creation Support
* Personal Brand Building
* Training and Career Development Initiatives
Job Description:

About Us: IWA Properties LLC is a prominent real estate firm situated in the heart of Dubai. We specialize in providing top-notch real estate services, and we are currently expanding our team. We are seeking an experienced Real Estate Property Consultant to join us in delivering exceptional service to our clients.
Responsibilities:
Client Engagement: Actively engage with clients to comprehend their property needs, preferences, and financial capabilities.
Provide personalized property recommendations based on client requirements.
Build and nurture strong client relationships to foster trust and encourage repeat business.
Market Analysis:Stay informed about local real estate market trends, property values, and regulatory changes.
Conduct comparative market analysis to determine appropriate property pricing for sale or rent.
Advise clients on potential investment opportunities, considering market dynamics.
Property Listings:Create compelling property listings with accurate descriptions and high-quality images.
Effectively market properties through various platforms, including websites and social media.
Property Showings:Arrange property viewings for potential buyers or renters.
Showcase properties, highlighting key features and benefits.
Negotiation and Sales:Represent clients during negotiations for the best possible price and terms.
Prepare and present offers and counteroffers, ensuring clear communication.
Transaction Management:Guide clients through the legal and financial aspects of property transactions.
Coordinate with legal and financial professionals (attorneys, mortgage brokers) for smooth closings.
Client Support:Address client concerns and inquiries promptly and professionally.
Provide expert advice on property maintenance, renovation, and value enhancement.
Documentation:Ensure accurate and complete documentation for all property transactions.
Maintain organized records of client interactions, transactions, and properties.
Networking:Build and maintain a network of industry contacts, including other real estate professionals, developers, and service providers.
Requirements:
* Minimum 1years of U.A.E experience as a Real Estate Property Consultant or sales industry
* Strong communication and negotiation skills.
* Knowledge of local real estate market trends and regulations.
* Valid UAE driving license is preferable.
How to Apply:If you possess the required qualifications and are ready to contribute to our dynamic team, please apply through Indeed or forward your resume to mdsinan@iwaproperties.com. or walk-inn to the office location Office # 901,Al Moosa Tower 2,Emirates tower metro station exit 2, sheikh Zayed road or whats app on 0565088723
Join IWA Properties LLC and be part of a team that values professionalism, growth, and success in the real estate industry. We look forward to welcoming an experienced and dedicated Real Estate Property Consultant to our family!
Job Type: Full-time
Salary: From AED2,000.00 + 40 % commission per month
Ability to commute/relocate:
* Dubai: Reliably commute or planning to relocate before starting work (Required)
Experience:
* Real Estate or sales industry : 1 years (Preferred)
Job Type: Full-time
Salary: AED2,000.00 per month
14.Teli sale
WALK-IN INTERVIEW ( 17th feb to 29th feb )
Job Opportunity: Telesales executive
Company: iWAProperties
Location: Al Moosa Tower 2, Dubai
Salary: 2000AED + 2% commission
female telesales representatives only 
Email to Apply: careers.iwaproperties.com
About Us:
iWA Properties is a reputable real estate agency known for its commitment to excellence and customer satisfaction. We are currently seeking an enthusiastic and results-driven Telesales Representative to join our dynamic team. If you have excellent communication skills and a passion for sales, we invite you to apply.
Job Description:
As a Telesales Representative at iWA Properties, you will play a crucial role in generating sales leads and converting prospects into clients. Your responsibilities will include:
* Initiating outbound sales calls to potential clients.
* Providing information on available properties and real estate services.
* Qualifying leads and identifying potential buyers or renters.
* Scheduling property viewings and appointments for the sales team.
* Maintaining accurate records of client interactions and lead status.
* Achieving weekly and monthly sales targets.
Requirements:
* Previous experience in telesales or a similar role is preferred.
* Strong communication and interpersonal skills.
* Goal-oriented with a proven track record of meeting or exceeding sales targets.
* Excellent negotiation and persuasion abilities.
* Ability to work effectively in a fast-paced and target-driven environment.
* Familiarity with real estate or property-related sales is a plus.
* Proficiency in using CRM software or sales tracking tools.
What We Offer:
* Competitive base salary and attractive Incentive
* Comprehensive training and ongoing support to enhance your sales skills.
* Opportunities for career growth and advancement within the company.
* A dynamic and collaborative team environment.
* Exposure to a diverse range of real estate properties and services.

How to Apply:If you possess the required qualifications and are ready to contribute to our dynamic team, please apply through Indeed or forward your resume to mdsinan@iwaproperties.com. or walk-inn to the office location Office # 901,Al Moosa Tower 2,Emirates tower metro station exit 2, sheikh Zayed road or whats app on 0565088723
Join IWA Properties LLC and be part of a team that values professionalism, growth, and success in the real estate industry. We look forward to welcoming an experienced and dedicated Real Estate Property Consultant to our family!
15.: Accountant
WALK-IN INTERVIEW ( 17th feb to 29th feb )
Job Title: Accountant
Location: IWA Properties, Dubai, UAE
Experience: 2-3 years of UAE experience
Salary: AED 3000 per month
Job Description:
IWA Properties, a leading real estate company based in Dubai, is seeking a dedicated and experienced Accountant to join our team. The ideal candidate should have 2-3 years of accounting experience in the UAE and possess strong financial management skills.
Responsibilities:
* Maintain accurate financial records including accounts payable, accounts receivable, general ledger entries, and bank reconciliations.
* Prepare monthly, quarterly, and annual financial reports for management review.
* Assist in budget preparation and monitoring expenditure to ensure adherence to financial targets.
* Process invoices, payments, and expense claims in a timely manner.
* Conduct periodic audits of financial data to identify and resolve discrepancies.
* Ensure compliance with local financial regulations and tax requirements.
* Assist in the preparation of financial statements and supporting documentation for audits.
* Collaborate with other departments to provide financial insights and support decision-making processes.
* Handle ad-hoc financial tasks and projects as assigned by management.
Requirements:
* Bachelor’s degree in Accounting, Finance, or related field.
* 2-3 years of accounting experience in the UAE, preferably in the real estate industry.
* Proficiency in accounting software (e.g., QuickBooks, Tally) and Microsoft Excel.
* Strong analytical and problem-solving skills with attention to detail.
* Excellent communication and interpersonal skills.
* Ability to work independently and as part of a team in a fast-paced environment.
* Knowledge of UAE financial regulations and tax laws is preferred.
* Professional certification such as ACCA, CPA, or CMA is a plus.
If you meet the above requirements and are looking to advance your career in accounting with a dynamic and growing real estate company, please submit your resume and cover letter detailing your relevant experience and qualifications. We offer a competitive salary of AED 3000 per month and opportunities for professional development and growth within the organization.
Note: Only shortlisted candidates will be contacted for further consideration.

How to Apply:If you possess the required qualifications and are ready to contribute to our dynamic team, please apply through Indeed or forward your resume to mdsinan@iwaproperties.com. or walk-inn to the office location Office # 901,Al Moosa Tower 2,Emirates tower metro station exit 2, sheikh Zayed road or whats app on 0565088723
Join IWA Properties LLC and be part of a team that values professionalism, growth, and success in the real estate industry. We look forward to welcoming an experienced and dedicated Real Estate Property Consultant to our family!
16. We are looking for an Indian or Filipino girl to work in a debt collection company in Dubai to work as a receptionist and telemarket employee.
English language is very good.
She has residency inside the country. To send your CV via WhatsApp 0547108393
17. We are actively looking for following positions:

Project Engineer
Site Engineer
HSE Engineer
Material Engineer
Lab Technician

Requirements:
All applicants must have proven experience in Infrastructure projects in the UAE.
Immediate joiners is preferred.

Interested candidates are invited to apply by emailing their CV to HR@dxcontracting.ae. Please include the following details in your email: Subject: [Job Title],
Availability: [Notice Period], Expected Salary: [Expected Salary]
18.Relationship Manager | The Heart of Europe
A well-known and well-reputed Company based in Dubai, United Arab Emirates

Apply-Now: maria.arfan@thoe.com
 19. Finance Manager | TAIT
A well-known and well-reputed Company based in Dubai, United Arab Emirates https://boards.greenhouse.io/taittowers/jobs/5081018004?gh_src=3a4d2f964us
20.Regional DBS Finance Manager | HSBC
A well-known and well-reputed Company based in Dubai, United Arab Emirates https://mycareer.hsbc.com/en_GB/external/PipelineDetail/Regional-DBS-Finance-Manager/220030?src=JB-257546
21.Finance Manager | Al Futtaim
A well-known and well-reputed Company based in Dubai, United Arab Emirates https://www.afuturewithus.com/job/Dubai-Finance-Manager-Asset-Management-Group-Finance-Corporate-Services/1011570101/
22. Accountant/Admin Executive | Regal Group
A well-known and well-reputed Company based in Dubai, United Arab Emirates Apply-Now: hr@regalgroup.ae
23. Accountant | Bafleh Jewellery
A well-known and well-reputed Company based in Dubai, United Arab Emirates Apply-Now: careers@bafleh.com
24.Accountant | Garagexpert Equipment Trading LLC
A well-known and well-reputed Company based in Dubai, United Arab Emirates Apply-Now: support@garagexpert.com
25. Accountant | UHY James
A well-known and well-reputed Company based in Dubai, United Arab Emirates Apply-Now: vipul.malhan@uhy-ae.com
26.Senior Accountant | Bestax Chartered Accountants
A well-known and well-reputed Company based in Dubai, United Arab Emirates Apply-Now: info@bestaxca.com
27. Senior Accountant | U Travel
A well-known and well-reputed Company based in Dubai, United Arab Emirates Apply-Now: hr@utravel.ae
 28. Commercial Finance Executive | Reddoor54 Apply-Now: info@reddoor54.com
29. Financial Analyst | Apparel Group
A well-known and well-reputed Company based in Dubai, United Arab Emirates https://ediu.fa.em2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/4457
30. Al Ain Coop ല്‍ പുതിയ Supermarket ഒഴിവുകള്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്.. ഉടന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക… ❗

🔹 Org : Al Ain Coop

🔹 Vacancies: Branch Manager., Branch Supervisor., Butchers., Fishmonger., Merchandisers., Sales Associate., Cashiers., Labors. etc.

📍 ഈ ജോബ് നിലവിൽ ദുബായിൽ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ്..

🚨 APPLY NOW 👇

https://dreamcareerguide.com/al-ain-coop-jobs/
31.ദുബായിലെ Novotel Bur Dubai പുതിയ ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷന് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്..ഒരുപാട് ഒഴിവുകള്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്

🔹 Org : Novotel Bur Dubai

🔹 Vacancies: Waitress, Waiter, Cluster Senior Sales Manager, Guest Service Agent etc.

📍 ഈ ജോബ് നിലവിൽ ദുബായിൽ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ്..

🚨 APPLY NOW 👇

Cluster Senior Sales Manager – APPLY NOW 

Guest Service Agent – APPLY NOW

Waitress – APPLY NOW

Waiter – APPLY NOW 

32. Org : BKA Facilities Management

🔹 Vacancies: Electrician, Carpenter, Mason, Plumber, Fm Mep Supervisor, Multi – Technician, Ac Technician etc.

Send your CV to BKA Facilities Management HR email ID : careers@bkafm.com

33 Epik Foods- .Walk in Interview

Hostess

Date & Time: 22.02.24 Tuesday 10 AM to 2 PM

Location: Sweetheart Kitchen, Darwish Ahamed Bin Building, Shop 4, Danat Area, Abudhabi City, Abudhabi

34.Van Salesman

Location: Abu Dhabi, UAE

Requirements and Qualifications:

1-Must manual driving license valid
2-Minimum of one year experience in any FMCG products is required.
3-Ability to develop and handle cash market.
Salary Range: AED 2200 – AED 2600

Suitable applicants are to send their updated CV +971509006075

35.Electrician Vacancy
Need Electrician for maintenance company Dubai.Must be 1 year uae experience
Contact-0521749848

36.Salesman required for mobile shop in Dubai

📱Digital media handling is preferred.

☑️ Previous 2+ years GCC experience preferred.
📌Contact/Send CV via WhatsApp: 📱+971525137080

37.Latest Vacancy

👉Plumbers – 4
👉HVC – Chiller Pipe line
Welder & Fitter. – 4
👉Duct Man – 4

Please send your CV : +971552074713

38.Barber Job Vacancy

റാസൽഖൈമയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന ജന്റ്സ് സലൂണിലേയ്ക്ക് 2 അറബി സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്ന ബാർബറെ ആവശ്യാമുണ്ട്
contact +971508767331

39.Cook Vacancy

അബുദാബി ബനിയസിൽ ഉള്ള ഒരു കാഫ്തെരിയയിലേക്ക് നിലവിൽ uae യിൽ ഉള്ള ഒരു കുക്കിനെ ആവിശ്യം ഉണ്ട് please കോൺടാക്ട്
0506726852

40.തലാൽ ഗ്രൂപ്പ് സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ജോലി അവസരങ്ങൾ.

👉🏻മൊത്തം 4 ക്യാറ്റഗറിയിലാണ് അവസരങ്ങൾ /താമസം, ഭക്ഷണം കമ്പനി നൽകും

⭕ഒഴിവുകൾ ⭕
▪️Accountant
▪️Salesperson
▪️Cashier
▪️Butcher

❇️ യോഗ്യത മറ്റു വിശദമായ വിവരങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്

Talal Group Job  Send your CV

tohr@talalgroupintl.com

⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

 

ദിവസവും വരുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.