Gulf Jobs live on 09.04.24

തൊഴില്‍ രഹിതരായ നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും തൊഴില്‍ ലഭിക്കാന്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി വാതില്‍ തുറന്ന NJOY NEWS വാട്ട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകള്‍ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ/ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മുഖേന പരമാവധി എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചു ഈ സേവനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുക. നമ്മള്‍ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാല്‍ നല്ല കാര്യമല്ലേ?
,. ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്*
പണം കൊടുക്കുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
NJOY NEWS വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1. സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട് UAE യിൽ ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന.
Mess restaurants
Call / WhatsApp : 0523990890
Umm Al quwain old sanayya
2. Direct vacancy no any charges
Date 6/4/24
We are hiring!!!!
Fresh food company based in Ajman UAE.
Designation:- Sales man/Driver
Looking for experienced candidates who have Minimum 2 years of experience in the UAE Market
Job role: – Responsible for complete sales and business development of the route.
Salary: – AED 2000-2400 +Accommodation+ Incentives
Age: Below 35
Job timing:- 11 hours duty & weekly 1 day off
Should have Manual UAE driving licensee
Share your cv WhatsApp @ 0585866440
3. Job Opportunity: Tour and Travel Agency Staff
Are you experienced in the tour and travel industry in Dubai? Do you possess a diverse skill set ranging from creating backlinks to managing social media accounts and creating Google Ads? If so, we have an exciting opportunity for you!
Position:** Tour and Travel Agency Staff
Location:** Dubai, UAE
Requirements:
1. Experience in tour and travel agency operations in Dubai
2. Proficiency in creating backlinks to enhance online presence
3. Ability to manage social media accounts effectively
4. Experience in creating and managing Google Ads campaigns
5. Basic knowledge of WordPress to update content and images on our website
6. Capability to handle bookings efficiently
How to Apply:
If you meet the above criteria and are ready to embark on an exciting journey with us, please send your resume to +971502456631 (please don’t call)
Join our dynamic team and be a part of creating memorable experiences for our customers in the vibrant city of Dubai!
We look forward to welcoming you aboard!
Note: Only shortlisted candidates will be contacted for further evaluation.
4. We are hiring!!!! URGENT (Direct NOT ANY CHARGES)
Abudhabi based company branch office in Ajman UAE.
1.Designation:- Office Assistant (Female)
Looking for experienced candidates who have Minimum 6 months – 1 year of experience in the Same Feild.*
Job role: – Office Job
Salary: – AED 2000 + Employment visa + As per UAE benifits + Depending on performance increase the salary also after 3 months.
Age: Below 28
Freshers also can Apply
Share your cv WhatsApp @ 0581094813
2.Designation:- Cleaning Supervisor ( Male)
Looking for experienced candidates who have Minimum 3 years of experience in the Same Feild.
Job role: –
Salary: – AED 2500 + OT Employment visa + As per UAE benifits
Age: Below 35
Share your cv WhatsApp @ 0581094813
If do u have required details contact with same WhatsApp number
5. Cleaning company in Dubai is looking for marking executives.

Experience in similar industry..with driving licence,interested candidates can send cv on whtsapp:0502030879
6. Jobs in UAE/GCC Countries 5th April 2024
. https://www.linkedin.com/posts/waseem-freelancegraphicdesigner_copiedpost-copied-waseemdesigner-activity-7181972492620611584-3Xlq?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
7. Seeking Freelance Graphic Designers!
Description:
Are you a talented graphic designer looking for exciting freelance opportunities? Join our dynamic team and showcase your creativity on diverse projects! We are seeking passionate and skilled graphic designers to collaborate with us on various projects.
Requirements:
Proficiency in Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign, etc.)
Strong portfolio demonstrating creative design solutions
Ability to meet deadlines and work efficiently in a fast-paced environment
If you’re ready to unleash your creativity and be part of innovative projects, apply now at kalyani@unoiatech.com
8. Credit Card Sales Executive“
Experience: not mandatory
Salary: 3000/- plus incentives
Location: Dubai
Education: Graduation
Visa: employment/ visit/ spouse or father’s sponsorship.
Candidate must be in UAE to attend interview.
No whatsapp msg please.
Interested candidates to share resume on chahat@derbygroup.ae
9. DUBAI 🇦🇪)
F&B Professionals
– Floor Supervisors:
We are specifically looking for Lebanese, preferably with UAE market experience and able to join us immediately.
– Head Waiters:
We are looking for Lebanese or Arabic speakers with UAE market experience.
– Waiters/Runners
– Baristas
– Hostess
If you are interested in any of these positions, please send your CV to aarti.manoj@kitopi.com, with the position you are applying for mentioned in the subject line.
10. Saudi German Health UAE
(🇦🇪 UAE 🇦🇪)
1. Senior Accountant
2. Fixed Asset Officer
3. Financial Analyst
kindly share resumes to sarumugam@saudigerman.com, UAE healthcare experience is mandatory
11. Danat Hotels & Resorts
(🇦🇪 AL AIN 🇦🇪)
Hospitality Professionals
Urgent Hiring: Calling Hotel Professionals to join us in a 5-star hotel with relevant hotel experience in the same position and currently in the UAE; please share CV to hrm.alain@danathotels.com
We require the ones with at least 3 years hotel Sales experience in Al Ain market for Corporate and Government segment for the following positions:
1. Sales Manager
2. Sales Executive
Other Vacancies:
1. Assistant Front Office Manager
2. F&B Manager
3. Executive Secretary
4. Banquet Supervisor
5. Guest Relations Officer
12. Dubai Marine Beach Resort & Spa

Marketing Manager
Location: Dubai Marine Beach Resort & Spa
Jumeirah 1, Dubai
Post Date: 04 March 2024Salary AED 10000 – 15000
Job Description:
As the Marketing Manager at Dubai Marine Beach Resort & Spa, you will play a pivotal role in developing and implementing strategic marketing initiatives to promote our resort and spa services. You will be responsible for creating and executing marketing campaigns, managing digital and traditional marketing channels, and ensuring brand consistency across all touchpoints. Additionally, you will collaborate with cross-functional teams to drive revenue growth, enhance brand visibility, and deliver exceptional guest experiences.
Key Responsibilities:
· Develop and execute comprehensive marketing strategies to drive brand awareness, attract new guests, and retain existing customers.
· Plan and oversee marketing campaigns, including advertising, promotions, and events, to achieve business objectives and revenue targets.
· Manage the resort’s online presence, including website content, social media platforms, and online advertising campaigns, to enhance visibility and engagement.
· Analyze market trends, consumer behavior, and competitor activities to identify opportunities for growth and innovation.
· Collaborate with the sales team to develop marketing collateral, sales materials, and promotional offers to support sales efforts and drive bookings.
· Coordinate with external agencies, vendors, and partners to execute marketing initiatives effectively and within budget.
· Monitor and report on the performance of marketing campaigns, using data analytics and key performance indicators (KPIs) to evaluate effectiveness and optimize strategies.
· Maintain brand consistency and integrity across all marketing materials, ensuring alignment with the resort’s brand values and positioning.
· Stay updated on industry trends, best practices, and emerging technologies to continuously improve marketing efforts and stay ahead of the competition.
Job Specifications:
· Bachelor’s degree is preferred.
· 7-10 years of proven experience in marketing management, preferably in the hospitality industry, with a track record of driving successful marketing campaigns and achieving business objectives.
· Strong understanding of digital marketing techniques, including SEO, SEM, social media marketing, email marketing, and content marketing.
· Excellent communication skills, with the ability to articulate ideas clearly and persuasively, both verbally and in writing.
· Creative mindset with a passion for innovation and a keen eye for design and aesthetics.
· Ability to work effectively in a fast-paced, dynamic environment, with strong organizational and time management skills.
Interested candidates send CV to: career@dxbmarine.com with the subject line: “Marketing Manager”
13. Light Duty Driver – Experienced
Job Role: Required to drive coaster passenger bus for hotel outlet in Dubai.
Send CV Email: virtueclubdxb@gmail.com
Job published on: 8th April 2024
14. Storekeeper
Career level: Mid-level
Employment type: Full Time
Minimum Work Experience: 0-1 Years
Minimum Education Level: High-School / Secondary
Skill 1: Inventory Management
Skill 2: Attention to Detail
Skill 3: Organizational Skills
Skill 4: Communication Skills
Is CV required? Yes
Benefits: Job Stability,Competative Salary,Health Insurance,Paid Time Off,Employeee Discount,Bonuses and Incentives
Company Name: Hypermarket
Company Size: 1-10
Email: hrmohamanguri@gmail.com
Listed By: Employer
Job based at: Dubai
A storekeeper is responsible for managing inventory, receiving and storing goods, and maintaining organized storage facilities. They play a vital role in ensuring that goods are readily accessible, properly stored, and accounted for. Storekeepers work in various industries, including retail, manufacturing, logistics, and hospitality, among others.
Job published on: 8th April 2024
14. Security Guard
Career level: Mid-level
Employment type: Full Time
Minimum Work Experience: 0-1 Years
Minimum Education Level: High-School / Secondary
Skill 1: Commmunication Skills
Skill 2: Physical Fitness
Skill 3: Emergency Response
Skill 4: Legal Knowledge
Is CV required? Yes
Company Name: Garuud Security
Company Size: 11-50
Email: hrmohamanguri@gmail.com
Listed By: Employer
Job based at: Dubai
15. Lady Office Staff
Work Sector: Required for a saloon in Sharjah.
Experience: must have saloon work experience
Contact- 055-5359959
Job published on: 08th April 2024
A delivery boy, also known as a delivery driver or courier, plays a vital role in transporting goods from one location to another efficiently and safely. They are responsible for delivering items such as packages, food orders, or documents to customers or designated locations within a specified timeframe. Delivery boys work in various industries, including e-commerce, food delivery, logistics, and courier services.
Job published on: 8th April 2024
16. BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Work Sector: Freight Forwarding Company
Location: UAE
Job Type: Full time
Experience: All candidates must have freight forwarding experience
Send CV Email: hr@wcfdubai.com
Job published on: 8th April 2024
17. SALES EXECUTIVE
Work Sector: Freight Forwarding Company
Location: UAE
Job Type: Full time
Experience: All candidates must have freight forwarding experience
Send CV Email: hr@wcfdubai.com
Job published on: 8th April 2024
18. SALES CO-ORDINATOR
Work Sector: Freight Forwarding Company
Location: UAE
Job Type: Full time
Experince: All candidates must have freight forwarding experience
Send CV Email: hr@wcfdubai.com
19. Assistant Cook / Chef
Work Sector: Required for a family in Emirates Hills, Dubai.
Age limit: 25 – 42 years max.
Duty: 6-day week.
Salary: Negotiable
− Visa
− Food
− Accommodation
− Yearly ticket
− Medical insurance
Send CV Email: recruiterindubaiuae@gmail.com
20. FEMALE OFFICE ASSISTANT
Job Requirements:
− Seeking a skilled candidate on a husband’s visa.
− Proficient in Tally and residing in Dubai.
− Smart candidates are preferred.
Send CV Email: smecuae.hr@gmail.com
21. SALES EXECUTIVES
Work Location: Dubai-based UAE Company
Job Role: Digital Media Sales
Job Requirements:
− The candidate should have a minimum of 3 years of Digital media sales experience in UAE with a proven track record.
− The candidate will be responsible for driving local digital revenue growth for the company by expanding sales to new markets and clients.
Send CV Email: resume@alwifaqg.ae
22. Receptionist
Gender: young female
Experience: Relevant UAE experience is a must
Preferred: Good communication with multi-tasking
Work Location: local company in Nad Al Sheba Dubai
Send CV Email: areejinvestment@yahoo.com
23. Teaching Job career in Amity School UAE (7 Nos.)
1) Primary Art Teacher
2) HOD Islamic Studies
3) Primary English Teacher
4) Middle School Social Science Teacher
5) Activities Co-ordinator
6) KG Teacher
7) Primary PE Teacher
Experience: 2 years of UAE experience
Language: Proficient in English
Send CV Email: careers@amitydubai.ae
24. Sales Executive – Male
Sector: Plastic Pipe Manufacturing Company
Work Location: Dubai
Job Requirements:
− 2-3 years experience in retail sales.
− With a valid UAE driving license.
− Preferably with knowledge of the Al Ain market.
− Good communication skills in English, Hindi, and basic Arabic.
− An attractive package is offered to the right candidate.
Call: 0505686790
Send CV Email: dubaisales@atlasplasticfactory.com
25. Back-office cum Admin. Coordinator
Sector: Required for a logistics company.
Experience: Min. 2+ years experience,
Knowledge: knowledge of MS Office.
Nationility: Filipino lady.
Salary: 2500 – 3000 Dirhams
Send CV Email: prospects21.si@gmail.com

26. Royal M Hotel by Gewan – Fujairah is looking for experienced candidates to fill the position of painter.
Food & accommodation will be provided.
Those interested may forward your CV to hr.rmfj@royalmhotels.com.
27.Seeking Videographer cum editor
Work Location : Dubai

Description:
We’re on the lookout for a talented videographer to join our team and contribute to an exciting project. If you have a passion for capturing compelling visuals and a keen eye for detail, we want to hear from you!

To Apply,Please whats app your resume to +971522300378. We look forward to reviewing your work and discussing how you can contribute to our exciting project!

28.Light Vehicle Driver
Telehandler / Boomloader Operator
Heavy Equipment Mechanic

Company : MEMPS
Location : Abu Dhabi

Share cv to careers@memps.ae or watsapp +971549941369 and keep your designation as subject

29.Latest 🇦🇪Vacancy

👉 Charcoal Maker
+971581835513

👉 Waiter
+919663062532

👉 Juice & Sandwich Maker
+919846481555

30.COOK
കാഫ്റ്റീരിയലേക്ക് മലയാളി കുക്കിനെ ആവശ്യം ഉണ്ട്. ( 1 ആൾ ആണ് വേണ്ടത് )

Location : Sharjha Industrial Area 2
Contact: 0558405516
( Wastapp Only )

31.LIWA general trading
Ajman

We are looking: Driver cum van Salesman with experience in food industry only grocery&supermarket
Salary 2500

Join date 12,4,2024
Contact wtsp only 0501494981

32.Graphic Designer cum Digital Marketing

We need one graphic desiner cum digital marketing person with photo graphy expertise for dubai for more information

+971567173220

33.Latest 🇦🇪Vacancy

👉:PRODUCTION CONTROLLER/MANAGER
👉HR MANAGER
👉STORE MANAGER
👉SALES MANAGER

Whtsp Only
+971558054412

34.HIRING RESTAURANT STAFFS

👉Juice / Sandwich / Pizza Maker – 1 Nos
👉Fish & Chips – 1 Nos
👉Waitress – 1 Nos

Provide Accomodation
Provide Food
Provide Visa
WHATSAPP CV TO : 0557011261

35.Latest 🇦🇪 Vacancy

👉Waiter
👉Sandwich maker
👉Helper

Whtsp Only
+919663062532

36.WE’RE HIRING

👉POSITION: TICKETING STAFF

CANDIDATE: MALE
EXPERIENCE: 1-2 YEAR
APPLY NOW
Please Send Your CV On: +971 50 506 2467

37.Driver Vacancy

സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലേക്ക് ഡ്രൈവറെ വേക്കൻസി ഉണ്ട്
അതുകൂടാതെ വെള്ളി ശനി ഞായർ
പാര്‍ട്ടേൻ ഡ്രൈവർമാരെയും ആവശ്യമുണ്ട്
Ag 20 to 35

Call : 0502507786

38.Bengali driver required work with emarati family al barsha…

Mininum two year dubai experience. Salary 2000+room+food//0545771312

39.COOK
(Only 3Month)

ദുബായ് Deira ഒരു റസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് ഒരു ഉസ്താദിന്റെ 3മാസത്തെ ലീവ് വേക്കൻസി യുണ്ട്. ആരെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സാപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുക +919846724063

40.Latest 🇦🇪 Vacancy

👉 Mobile Technician
+971509510039

👉 Charcoal Maker
+971581835513

👉 Bike Driver
+971525419399

41.Latest 🇦🇪Vacancy

👉Juice Maker
👉Sandwich Maker
👉Delivery Boy (Kerala )

Whtsp Or Call
+971506072063

⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

 

ദിവസവും വരുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.