Gulf Jobs live on 20.03.24

തൊഴില്‍ രഹിതരായ നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും തൊഴില്‍ ലഭിക്കാന്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി വാതില്‍ തുറന്ന NJOY NEWS വാട്ട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകള്‍ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ/ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മുഖേന പരമാവധി എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചു ഈ സേവനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുക. നമ്മള്‍ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാല്‍ നല്ല കാര്യമല്ലേ?
,. ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്*
പണം കൊടുക്കുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
NJOY NEWS വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1. SALES OFFICER – Structural Steel
Must have:
− Bachelor’s Degree
− 4-5 years experience in Structural Steel
− UAE Driving License
Send CV Email: m.sheik@age.ae
Job published on: 19th March 2024
2. Marketing Executive & Accountant (Sharjah)
1) Marketing Executive
2) Accountant
Work Sector: manpower supply company in Sharjah
Job Requirments:
− Candidate must have a minimum of 2 years experience and
− Good communication skills in English & Hindi
Send CV Email: cvinfo116@gmail.com
Job published on: 19th March 2024
3. Safety Officer (DDA Approved)
Work Sector: G+12 Contracting Company in Dubai.
Job Requirement: valid safety certificate
WhatsApp: 055-7637
Send CV Email: sonasins@live.com
Job published on: 19th March 2024
4. Business Development
Sector: required for a new office in Dubai.
Salary: 2500 Dirhams
Benefits: Training & visa provided.
− Excellent growth opportunity.
Send CV Email: brightscope.2021@gmail.com
Job published on: 19th March 2024
5. Drivers & Mechanics (Transport Company)
1) Heavy Duty Truck Driver
2) Electrician – for heavy trucks and trailers
3) Mechanic – for heavy trucks and trailers
4) Vehicle Denting and Welding Worker
Experience: All candidates must have 2-3 years experience.
Contact: 050-6018661 / 050-6078661
Job published on: 19th March 2024
6. Marketing Executive
Work Sector: Transport Company
Experience: All candidates must have 2-3 years experience.
Contact: 050-6018661 / 050-6078661
Job published on: 19th March 2024
7. ESTIMATORS (5 Nos.)
Salary: 5000 QAR
Benefits: Accommodation & Company Transportation
Requirements:
−We are looking for a diligent Estimator
− Bachelor’s degree in engineering or other related discipline.
− At least 3-5 years of work experience as an Estimator in the field of Carpentry, joinery, and fit-out works.
− Applicants with work experience in GCC countries are preferable.
Send CV Email: qatarjobsv@gmail.com
Job published on: 19th March 2024
8. MARKETING PROFESSIONAL
− Required for a Piling & Dewatering Company.
Send Cv at WhatsApp: +97150-7618464
Job published on: 19th March 2024
9. ACCOUNTS ASSISTANTS, CARGO ASSISTANT & RECEPTIONIST
1) ACCOUNTS ASSISTANTS
2) CARGO ASSISTANT
3) RECEPTIONIST CUM ADMIN ASSISTANT
Call: +9714-2734735
Send CV Email: creative2023hiring@gmail.com
Job published on: 19th March 2024
10. Receptionist
Work Sector: Construction Company in Dubai
Experience: Should have experience in receptionist Duties
Skill: Proficient in MS Office Suite
Send CV Email: jobvacancyconstruction@gmail.com
Job published on: 19th March 2024
11. Sales Executive
Work Sector: required for a publishing company.
Benefits: Excellent growth opportunities & career development.
Age Limit: Age below 32 years.
Salary: 2500 + incentives.
Send CV Email: brightscope.2021@gmail.com
Job Publishing Date: 19th March 2024
12. Freight Forwarding Company in Dubai (2 Nos.)
1) OPERATION EXECUTIVE
− Good knowledge of Air and sea documentation and coordination.
− Must have a minimum of 2 years of UAE experience.
2) SALES EXECUTIVE
− Preferably with a minimum of 2 years of UAE experience
Send CV Email: Dxb2069@gmail.com
Job published on: 19th March 2024
13. A VERY WELL-REPUTED MALDIVIAN FIRM (5 Nos.)
1) SALES GIRL (HoReCa)
− Should be smart and having relevant knowledge of various products.
− Fluency in French / German and Russian language would be an added advantage.
2) STORE MANAGER (Supermarket)
− Having experience and product knowledge, category listing, etc.
3) IMPORT MANAGER (Import Department)
− Minimum of 3 — 5 years relevant experience. Should have product knowledge, planning and negotiating power.
4) FARM MANAGER (Agriculture)
− Experience and preferably with a degree in Agriculture.
5) SALES DIRECTOR (General)
− Excellent experience and knowledge of FMCG products.
− Should have experience in managing sales staff, and preparing of sales forecasts and achievements.
Send CV Email: zuhair@fantasy.com.mv
Job published on: 19th March 2024
14. Mechanical QS / Mechanical Estimation Engineer / Company Secretary (3 Nos.)
1) Mechanical QS
Experience: 4 years of UAE experience
Salary: 4000 to 6000 Dirhams
2) Mechanical Estimation Engineer
Experience: 4 years of UAE experience
Salary: 4000 to 8000 Dirhams
3) Company Secretary
Experience: 2 years experience
Salary: 2000 to 5000 Dirhams
Contact: 06-5739593
Send CV Email: job@plutoemc.com
Job published on: 19th March 2024
15. Company Name: The Grove
DUBAI
Job Positions – The Grove Hotel Careers
Chef de Partie
Demi Chef de Partie
Waiter/Waitress
steward
Job Details Here
Please send your CV to hrexecutive@thegrovehotelbahrain.com
16. Company Name: JOOD Hotel
DUBAI
Job Positions – Jood Hotel Careers
– IT Executive
– AC Technician
-Electrician
-Pinter
– Carpenter
-Plumper
-Front office agent (Female)
-Room attendant
– Public area attendant
– Bell Boys
– Front Desk Agent
– Female Front Office Supervisor
– Sales Manager
Front Office & HK Professionals
Job Details Here
Email the resume : chathurika.r@jood-hotels.com
17. Job Vacancy
We have a vacancy in Frozen meat Those who have experience that field
CVs to
Wp: +971552014358
18. Tomorrow Interview
SOBHA Constructions (Multiple Vacancies)
1) Aluminium Fitter
2) Aluminium Helper
3) Facade Technician – Scratch Rectification works (Aluminum & Glass)
Scope of Work:
SCW – Stick Curtain Wall
UCW – Unitized Curtain Wall
Glass Balustrade
ACP
Canopy
Doors
Louvers
Interview Date: 19th Mar – 23rd Mar 2024
Interview Timing: 09:00 AM – 02:00 PM
Interview Location: Sobha Construction LLC, Hartland -2, Project Management Office, Near Ras Al Khor Industrial Area #1, Bukadra – Nad Al Sheba 1, Dubai.
Documents Required: CV, Passport Copy & Visa Copy.
19. വിസിറ്റ് വിസയിൽ ഉള്ളവർക്കു യു.എ.ഇ. പ്രശസ്ത സൂപ്പർമാർകെറ്റിൽ ഒഴിവുകൾ
Job Description
• Company Name: VIVA Supermarket
• Job Location: Dubai
• Application Mode: Online
• Recruitment Type: Free & Direct
• Expected Salary: 2400-5600 AED
• Qualification: Highs School- Equivalent- Plus two – Degree Diploma
• Nationality: Any
• Published Date: 11th March 2024
• Benefits: Attractive + As per UAE labor law
AVAILABLE VACANCIES
1. Sales Associates (Femalecandidatespreferred)
2. AssistantaStoreManager
3. Store Manager
2. Assist Store Manager
3. Team Member
4. Helper
5. Warehouse Picker
https://myviva.com/career/#join-us-now
APPLY NOW – viva.recruitment@landmarkgroup.com
20. Job Position – Front End Developer

Company Name – Alpha Data Recruitment

Duration :One year extendable.

Responsibilities
Build the front-end portion of webapps and web applications create webapps using languages such as HTML, CSS, and JavaScript.
· Make updates, fix bugs, and optimize performance to enhance the user experience.
· Optimizing Applications for Speed:Ensuring that web applications load quickly is essential.
· Front-End Developers optimize code, images, and other assets to achieve maximum speed
· Designing Mobile-Based Features where applicable
· Read, understand, utilise and debug back-end API’s that drive the front-end UI.
Education and Technical qualification
· A degree in computer science, software engineering or related field.
Excellent analytical and problem-solving skills.
· 5+ Years of experience in IT.
· 2+ years of experience working in a similar role.
· 2+ years of experience working as a Developer in large-scale software projects.
Proficiency in in developing within an open-source stack; including:
· Vue 3 framework
· Utilise common components/ plugins such as Vuetify, Vue i18n etc.
· Develop custom components if needed
· Utilise Jira/ Git/ Agile development tools
· Strong interpersonal skills.
· Ability to conduct research into webapp related issues
Location : Abu Dhabi
Email : shalini@alpha.ae
21. Job Position – Maths Teacher
Company Name – Masar School
For elementary and high school to join team immediately. (ARABS & NATIVE SPEAKERS ONLY)
Responsibilities:
– Designing, developing, and delivering quality lesson plans and curricula that adhere to national and school guidelines.
– Drawing up suitable assessments and delivering helpful feedback to students, parents, and other teachers.
– Establishing classroom, lab, and field trip rules and regulations and ensuring that all students understand what is expected of them.
– Setting up demonstrations and assisting and supervising students while they conduct experiments.
– Providing extra resources, support, and interventions for students who are struggling.
– Ensuring all permission slips are signed in a timely manner and acting as a field trip chaperone when required.
– Grading papers, updating records, and handling various administrative tasks.
– Creating an environment where students feel comfortable asking questions and voicing concerns.
– Participating in other school activities and regularly communicating with parents.
Qualifications & skills:
– Degree in Math or any related discipline.
– A relevant teaching certificate or license.
– American curriculum teaching experience.
– Practical experience with MS Office, MS Teams, Google Classroom, and class Dojo.
– Dedication, patience, and the ability to remain calm in tense situations.
– The ability to answer sensitive questions and create an environment where everyone’s opinions are respected.
– A passion for Math and a commitment to continuing education.
– Strong communication, interpersonal, and problem-solving skills.
– Fluency in spoken and written English.
Salary Range: All positions attract a competitive tax-free salary.
Job Location: Masar Private School, Sharjah, Al Azra.
Email : careers@masarschool.com
22. Tornado Group Careers
Career with Tornado Group! Join dynamic team where construction expertise meets excellence. Tornado Group offers diverse career opportunities in various roles, from project management to skilled craftsmanship. Be part of an organization committed to delivering high-quality construction projects. Explore Tornado Group Careers for a rewarding journey where your skills and dedication are valued. Your pathway to professional success in the construction industry begins here!
Current Tornado Group Jobs Openings
For candidates who are currently in the UAE and can join immediately.
1) Landscape Project Manager
2) Landscape Supervisor
3) Landscape Engineer
4) Landscape Draftsman
5) Landscape Foreman
6) Irrigation & Agricultural Engineer
Email : careers@tornado-group.com. use the subject line “[Job Position] Application—[Name]”
23. Job Position – Accountant
Company Name – Ruba General Trading
Location: Sharjah Airport Free Zone
A company located in the Sharjah Airport Free Zone is seeking an Accountant with a minimum of three years of UAE experience, preferably in trading with VAT filing experience. The salary package for this position ranges from Dhs. 4k to 5k, depending on experience.
Requirements:
– Minimum of three years of experience in UAE, preferably in trading with VAT filing experience.
– Graduation in Accounting/Finance.
If you meet the above requirements and are interested in this opportunity,
Email : hr@rubagen.ae / ganesh@rubagen.ae
24. Job Position – Store Keeper cum Procurement
Company Name – Time Hotel
Requirements
Prolofic experience is must
Dubai experience in Hotels are preferred
Accommodation, Food and other benefits are included
Note: Immediately joiner will be considered.
Email : sandesh.ferrao@timehotels.com
25. Job Position – Retail Sales Executive
Company Name – e& Global Services
With a proven track record of success?
A fast-paced, challenging, and rewarding environment where you can use your skills and experience to make a real impact.
Take on new challenges and learn new things If you are ready to take your career to the next level, apply today!
Email : EGSTalentAcquisition.eg@etisalat.com
26.യു.എ.ഇ. ഗവണ്മെന്റ്(സെമി )സെക്ടർ കമ്പനി ജോലി

▪️Sales Associate
▪️Cashiers
▪️Fishmongers
▪️Butchers
▪️Helper
▪️Bakery Paker
▪️Accountant
▪️Accounts Assistant
▪️Car Park Attendant
▪️Delivery Helper
▪️Driver-Accounts. Dept.
▪️Filler/Stacker
▪️IT Operations Head
▪️Messenger
▪️Packer (Logistics)

⭕️APPLY NOW⭕
https://dubaijobc.hashimansary.in/2022/11/union-coop-latest-jobs-2022-free.html

27.MARKETING EXECUTIVE

send your cu to
info@hadd.ae | +971-056163 53 43

28.Urgently Requirement
TWI ALUMINUM AND GLASSING. LLC

Aluminum Designer ( Facade designer)

Location – Umm Al Quwain
Full job description

Roles and Responsibilities
Must know Aluminum soft drawings and estimations.

Preparing shop drawings, fabrication drawings of aluminium, glass and site measurements.

send the CV WhatsApp only _ +971582668526

29. ABU DHABI COMMERCIAL BANK

Job Location: Abudhabi, Dubai

Qualification:Degree/Diploma or (Equivalent)

Relationship Manager (Loyalty)

Senior Manager – Private Banking Acquisition

Associate Investment Banker – Equity Capital Markets

Manager – Model Validation

Data Policy Author

APPLY NOW

30. Duty Manager

Requirements

1. Age Below 35
2. 1 year sales experience must
3. Degrees Must

Interested candidates send cv : 0565092732

⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

ദിവസവും വരുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.