Gulf Jobs live on 21.01.2024

തൊഴില്‍ രഹിതരായ നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും തൊഴില്‍ ലഭിക്കാന്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി വാതില്‍ തുറന്ന NJOY NEWS വാട്ട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകള്‍ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ/ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മുഖേന പരമാവധി എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചു ഈ സേവനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുക. നമ്മള്‍ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാല്‍ നല്ല കാര്യമല്ലേ?
,. ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്*
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
NJOY NEWS വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1.Human Resources and Admin Officer
Career level: Senior
Employment type: Full Time
Minimum Work Experience: 0-1 Years
Minimum Education Level: Bachelors Degree
Is CV required? Yes
Benefits: visa accommodation provided by company
Company Size: 1-10
Listed By: Employer
Job based at: Dubai
We are searching for a Human Resources and Admin Officer to join our group and backing the everyday exercises of our Human Resources office.
Human Resources and Admin Officer liabilities incorporate handling worker information, refreshing organization strategies and aiding the recruiting system.
Responsibilities
• Keeping up with physical and advanced faculty records like work agreements and PTO demands.
• Update inside data sets with recently added team member data.
• Make and disseminate rules and FAQ archives about organization approaches.
• Assemble finance information like financial balances and working days.
• Requirements
• Work insight as a Human Resources and Admin Officer, Human Resources Administrative Assistant or comparative job.
• Knowledge of Human Resources Information Systems (HRIS)
• Essential information on work enactment
• experience utilizing accounting pages
• Note: Candidates Can Apply Only Inside UAE.
Interested Applicant Can Apply By Email:
Email: peterwalson13@gmail.com
2. Assistant Teacher
Career level: Mid-level
Employment type: Part Time
Minimum Work Experience: 1-2 Years
Minimum Education Level: Bachelors Degree
Is CV required? Yes
Benefits: visa Transport & accommodation provided by company
Company Size: 11-50
Email: missveronica702@gmail.com
Listed By: Employer
Job based at: Dubai
We are actively seeking a highly knowledgeable and experienced Consultant to join our team. As a Consultant, you will play a pivotal role in providing solid advice and insights in your field of expertise. Your primary responsibility will be to analyze complex situations, identify key issues, and deliver fresh perspectives and innovative solutions.
Responsibilities
• Help teachers prepare lesson plans
• Set up necessary material for classes (e.g. Projectors, chemistry sets)
• Track student attendance and class schedules.
• Review material taught in class with individual students with learning challenges.
• Work with smaller groups of students for remedial teaching or reinforcing the learning process.
• Requirements and skills
• experience as a Teacher Assistant
• Familiarity with school administrative tasks and learning methods.
• Great communication and organizational skills.
• Cool-tempered and positive attitude
• Firm but kind personality
• A love for teaching and the ability to build a trusting relationship with students,
Note: Candidates Can Apply Only Inside UAE.
Interested Applicant Send Your CV by Email:missveronica702@gmail.com
3. Company Name: Dar Al Alamia Construction
DUBAI
Job Positions – Dar Al Alamia Careers
Planning engineer Based with below requirements: ( location Tanta )
+ 3 Years Of Experience
Tender engineer Based with below requirement :
+ 4 years Of Experience
Job Details Here
To Apply, kindly send your CV to hr@daralalamia.com
hr@daralalamia.com
4. Company Name: Ribambelle Family Restaurant
DUBAI
Job Positions – Ribambella Careers
Waiters
Bartenders
Hostesses & Head Hostesses
Job Details Here
Please send your updated CV with a photo to careers@ribambelle.ae and ensure to mention in the subject line which role you are applying for

5.Accountant
No. of Hires: 02
Location: Ajman, UAE
We are Looking for an Accountant having more than 2 years of experience in accounts field.
Requirements:
• Experience in the UAE is essential.
• Min. 2 years of experience in Accounts.
• Should have attested certificates/degree.
Benefits:
• Market Competitive salary
• Transportation will be provided by company.
For further kindly share your Resume with subject of Accountant at hr@tajvand.com
6. ELMA Electromechanical Careers Openings
1) Project Manager
2) Mechanical Engineer
3) Planning & Cost Controller Engineer
Email : hr@elmaengg.com
7.Job Position – Laser Nurse
Company Name – Kayan
Holding MOH license Plus laser certificate urgently required
Location: Ras Al Khimah
Job-Type: Full time
Immediate joiner (Preferred)
Salary: 11000 AED
Email : samar@kayanae.com
Kindly mention the job title in the Subject (Laser Nurse)
8. Job Position – Senior Accountant
Company Name – Tips & Toes
– Immediate joiner is preferred
– Has at least 3 years UAE experience in Accounting field
– Background in Retail & Hospitality is a plus
– Work Location: Barsha South (No overseas hiring)
Interested candidate
Email: careers@tipsandtoes.com
9.Male Butler
Company Name – Lifeline HR Services
Hiring for private vip client in Dubai.
Salary: Between 5k to 7k plus accommodation
Requirements:
1. Must be available in UAE
2. Must have prior experience in the same field
To apply, share your cv, passport copy, UAE visa, education certificate and working certificate at cv@lifelinehrme.com and career@lifelinehrme.com by mentioning UAE job & position you are applying for in the subject
10. Accountant
Company Name – Rubagen
Company type: General Trading /Manufacturing
Experience: Min 3 years Experience in UAE (Preferably in Trading with VAT filings experience)
Qualification: Graduation in Accounting/Finance.
Work location: Sharjah Airport Free Zone
Salary package – Dhs.4k to 5k (based on experience)
Email : hr@rubagen.ae / ganesh@rubagen.ae
11. Assistant Purchasing Manager
Company Name – Shaza Hotels
Finance opportunity at Mysk Palm(Dubai):
Key Experiences:
• Prior Pre-opening Hospitality experience shall be preferred.
• Hands’ on purchasing professional with Dubai Hotels experience.
• Well-versed with Supply-chain Management and Vendor Management
• Proficient with Hotel Financial systems, i.e. FMC & SUN.
• Available to join within 30 days
Email: alma.aguirre@shazahotels.com
12. Chocolala Careers Openings
1) HR Recruiter
2) CCTV Operator
3) Inventory Controller
4) Security Guard
5) Receptionist
Location will be in Ras Al khaimah
Available to join immediately
Competitive salary (based on the experience)

How to Apply:
Email : career@chocolala.org with the subject line ( position that you are applying for). Or send to WhatsApp +971 50 981 7451.
13.Dubai Advisors Careers Openings
1) Content Writer
2) Accountant
3) Graphic Designer
4) Auditor
5) Customer Service Representative
6) Digital Marketing Specialist
7) Human Recourse Associates
Email : careers@dubaiadvisors.ph
14.International Modern Hospital
International Modern Hospital is a leading healthcare institution known for its commitment to providing exceptional patient care and support. With state-of-the-art facilities and cutting-edge technology, the hospital offers a wide range of medical services and treatments, from routine check-ups to complex surgeries. The hospital’s highly skilled and compassionate staff are dedicated to making a difference in patients’ lives, and they work tirelessly to provide the best possible care and support. So, if you’re looking for a hospital that truly puts patients first, look no further than International Modern Hospital.
Current International Modern Hospital Careers Openings
Administration
1) Human Resources – Payroll
Nursing
2) Registered Nurse – Operation Theatre
3) Registered Nurse – Labor Room
Allied Health
4) Pharmacist
Email : careers@imh.ae with your job title on the subject line so we can see it easily.
15.Driver
Company: FDI
Location: Dubai
Salary: 2500 Dirhams
Benefits:
− Overtime
− Bonus
− Free Accommodation
− Medical
− Transportation
− Free Employment Visa
Interview Date & location
Date: 22nd – 26th Jan 2024
Timing: 03:00 PM – 06:00 PM (WhatsApp: 054-4719931)
Location: Faham Doors, Dubai Investment Park (DIP 1),
59th StreetBbehind Al Fanar Electromechanical, Dubai.

⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
16.Light Vehicle Driver (Manual)
Company Name: FDI
Work Location: Dubai
Experience: Minimum 2 Years of experience in the UAE route
License: license must be 1–2 years old
Language: English or Arabic language.
Knowledge: Must have good UAE route knowledge.
Age Limit: Age should be 25 years and above
Interview Date & location
Date: 22nd – 26th Jan 2024
Timing: 03:00 PM – 06:00 PM (WhatsApp: 054-4719931)
Location: Faham Doors, Dubai Investment Park (DIP 1),
59th StreetBbehind Al Fanar Electromechanical, Dubai.
20. MEP Draftsman
Position: MEP Draftsman
Work Sector: Construction company in Dubai
Experience: 2 to 3 years experience in MEP drafting & MEP quantity take-off.
Send CV Email: jobvacancyconstruction@gmail.com
21.CBSE Credence High School (2 Nos.)
1) Islamic Studies
2) PGT – Biology
Job Requirements:
− UAE experienced teachers for our K-12 School
− Master / Bachelor’s degree in the same field with teaching qualifications
− Applicants must be proficient in English Language.
Send CV Email: careers@credencehighschool.com
22..Draftsman
Experience: minimum of three years of UAE experience
Knowledge: knowledge in quantity survey.
Send CV Email: Kumarjv2020@gmail.com
23.SALES EXECUTIVE
Experience: Minimum 2 years of UAE Experience in sales is a must.
Benefits: Salay+ High incentives
− Sales leads will be provided by the employer.
Send CVs to WhatsApp: 058- 6911735
24. CNC Machine Operator & Bending
Experience: Must have 2 years experience.
WhatsApp your CV to: 054-4308487 / 055-4550775
25. Heavy Bus Drivers & Bus Conductors (2 Nos.)
Send CV Email: hrsharjah91@gmail.com
Job published on: 19th January 2024

26.CCTV TECHNICIAN

Qualifications:B.Tech | Diploma
2+ years of experience
Location: Dubai

APPLY TODAY: +971545597996

27.ആവശ്യമുണ്ട്
പ്രമുഖ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ഏജൻസിയിലേക്ക് Travel Consultant (IATA or Previous Travel’s experience) ഉള്ളവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. താൽപര്യമുള്ളവർ ഉടൻ ബന്ധപ്പെടുക

+971567173220

28.Massage Therapist
Sector: Beauty & Glow Rituals
Job Type: Full time
Location: Dubai
Salary: Salary is negotiable
Job Role:
− Feet and legs massage Neck massage.
− Shoulder massage.
− Arm and hand massage.
Interview Date & Location
Date: 17th – 22nd Jan 2024
Timing: 12:00 PM – 05:00 PM
Location: Office #1704, Business Bay,
ETA Star Al Manara Tower, Dubai
29.Beautician (All Rounder)
Sector: Beauty & Glow Rituals
Job Type: Full time
Location: Dubai
Salary: Salary is negotiable
Job Role:
− Facials
− Threading
− Waxing
− Manicure
− Pedicure

Interview Date & Location
Date: 17th – 22nd Jan 2024
Timing: 12:00 PM – 05:00 PM
Location: Office #1704, Business Bay,
ETA Star Al Manara Tower, Dubai.

30.Company Name: DUBAI PRECAST LLC
DUBAI
Job Position – QC Engineer
Job Details Here
Email the resume : info@dubaiprecast.ae

⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

ദിവസവും വരുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.