Gulf Jobs live on 30.11.23

തൊഴില്‍ രഹിതരായ നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും തൊഴില്‍ ലഭിക്കാന്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി വാതില്‍ തുറന്ന NJOY NEWS വാട്ട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകള്‍ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ/ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മുഖേന പരമാവധി എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചു ഈ സേവനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുക. നമ്മള്‍ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാല്‍ നല്ല കാര്യമല്ലേ?
,. ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്*
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
NJOY NEWS വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1. FEMALE STAFF (Required for a Mini Mart)
Nationality: Preferably Philippines and Indian nationals.
Experience: Must have a minimum of 3 years of experience In Mini Mart or Super Market
Job Details:
1) Cashiers with billing knowledge.
2) Stock Maintenance with billing knowledge
3) Visa will be provided by the company.
Contact: 055-5945075
Job published on: 29th November 2023
2. Personal Driver
Job Requirements:
− Required Indian male.
− Arabic speaking.
− Must have 8 years old Dubai Driving Licence and experience.

Contact: 056-1115653
Job published on: 29th November 2023
3. WORKERS (8 Nos.)
Sector: Local Supermarket
Work Location: UAE
Experience: All candidates should have 3-5 years UAE experience of working in a local supermarket.
Send CV Email: 786cht@gmail.com
Send CV Email: emiratesvisas@gmail.com
Job published on: 29th November 2023
4. Driver
Location: Indian family in Jumeirah.
Benefits: Good salary and accommodation will be provided.
Please call: 050-5589504
Job published on: 29th November 2023
5. FOREMAN (Indian male)
Work Sector: Required for supervising company
Experience: well experienced
Language: fluency in English & Urdu
License: Holding UAE driving license.
Salary: 2000 Dirhams (lumpsum)
Benefits: sharing accommodation
Send CV Email: alraied_crdr@live.com
Job published on: 29th November 2023
6. Al Seyouh Metalic Const. Factory LLC (9 Nos.)
1) ACCOUNTANT
2) ESTIMATOR
3) AUTOCAD DRAUGHTSMAN
4) FACTORY SUPERVISOR
5) BENDING OPERATOR – (2 Nos.)
6) LASER MACHINE OPERATOR
7) POLISHERS (2 Nos.)
Job Requirement:
− Candidates should have 2-4 years of GCC experience in the related field.
− Experince in Interior. Architectural Designing. SS Furniture and Sheet Metal Fabrication Field.
Contact: 06-5265296
whatsApp CV to: 052-2174549
Send CV Email: info@alseyouhmetal.com
Job published on: 29th November 2023
7. IT support cum Payroll Assistant
Work Sector: construction company
Experience: min. 2 years UAE experience
Qualification: IT Graduate/ Diploma/ Hardware and software experience.
Language: Fluency in Hindi & English.
WhatsApp CV: 055-3698263
Send CV Email: dxbaeehr@gmail.com
Job Publishing Date: 29th November 2023
8. Sales Executive
Job Requirements:
− Male 25 to 35 years old.
− Candidate must have a graduation degree.
− Good communication skills.
− Confidence and good computer skills.
Send CV Email: jobhiring608@gmail.com
Job published on: 29th November 2023
9. Heavy Driver
Work Sector: technical services company.
Role: Required for coaster bus.
Contact: 055-8360221
Job Publishing Date: 29th November 2023
10. Accountant
Work Location: Dubai
Gender: Male
Experience: 3 years in finalization of accounts tally, peachtree & UAE VAT experience.
Send CV Email: eimdxb11@gmail.com
Job Publishing Date: 29th November 2023
11. Cleaners
Location: Required for a company in Sharjah.
Nationility: Filipinos & Nepalese
Gender: Females
Call: 050-6311450
Send CV Email: info@seapalmz.com
Job published on: 29th November 2023
12. Tour Executive – Leisure Groups
Sector: Destination Management Company in Dubai
Job Requirements:
− 3- 5 years experience in handling Inbound Tour in Dubai.
− Candidate should be able to do quotations for leisure groups.
− Handle operations independently.
− Graduate
Send CV Email: info@destinedtour.com
Job published on: 29th November 2023
13. Sales Executive
Company: Esteem Fin Commercial Brokers
Location: Dubai
Experience: Credit Card Sales experience (UAE/Home Country)
Skills: Good communication & relationship-building skills
Expertise: sales performance (Proven working records)
Salary: 4000 Dirhams
Benefits:
− Incentives
− Commission
− Visa
− Insurance
− Career Growth Opportunity
Walk-in-Interview Date, Time & Location
Date: 29th – 30th November 2023
Timing: 10:30 AM- 12:30 PM
Location: Office #407, Al Ittihad Road, Sapphire Tower, Deira, Dubai.
Contact: 050 8922599 (Ms. Shivija)
Contact: 055 2248987 (Mr. Qyser)
14. Company Name: RATLS HUMAN RESOURCES
DUBAI
Job Positions – Ratls Human Resources Careers
1. Main Store Keeper (2-5 years)
2. Logistic Officer (2-5 years)
3. Mechanic – Logistics (2-5 years)
4. Camp Boss (2-5 years)
Site Team:
1. QHSE Manager (5+ years )
2. Planning Engineer (2-5 years)
3. QA/QC Engineer (2-5 years)
4. MEP Coordinator/ Engineer – (2-5 years)
5. IT Support/ Technician (2 years)
6. Site Engineer
Job Details Here
For interested applicants send your CV in info@ratlscontracting.com.
For information and inquiry about our vacancy please feel free to contact the below: 058 8231 890 and 058
15. Company Name: MAG – International Electromechanical
DUBAI
Job Position – Safety Officer
Job Details Here
– Minimum 2 years’ experience in construction sites.
– UAE experience is a must.
– Immediate joining is preferred.
For interested candidates, please send your CV via email
to sajeer@magi.ae
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
16. Company Name: Hire Hub International HR Consultancy LLC
DUBAI
Job Position – Plumbing Supervisor
Job Details Here
Email the resume : muradalisiwani786@gmail.com
17. Company Name: Accumed
DUBAI
• Job Positions – Accumed Careers
• project manager
• CDI & Physician Training Specialist
• Pre-Approval Supervisor
• IP Coders
• Finance Manager
• strong project manager
• Patients Registration Manager
• Project Coordinator
• Case Manager
• Arabic speaker RCM Director .
Job Details Here
I am looking for a strong project manager someone who is involved in planning and implementation of projects, collaborating with different stakeholders, and making sure project deliverables are met.
Someone ideally PMP with healthcare background.
RCM knowledge and process is a must.
Email the resume : Iinfo@accumed.ae
18. Company Name: Ultimate HR Solutions
DUBAI
Job Positions – Ultimate HR Solutions Careers
• Senior Specialist
• Quality Assurance / Quality Control Executive
• Receptionist – Russian OR Arabic Speaker
• Nebosh Officer
• Agriculture Research Technician
• PRO / Visa Coordinator
• Automotive Sales Director
• Finance role
• Cashier
• Project Manager
• L1 Support Desk Engineer
• Light Vehicle Driver
• Comercial Manager
• Tax Specialist
• Data Entry Supervisor
• Salary Administrator
• Product Manager
• Speaker Coordinator (02 Vacancies)-Short Term Contract
• Telesales Agent
Requirements:-
· Have fair knowledge of corporate Contracts & Agreements and regulations, laws and practices.
·Highly analytical thinking with demonstrated talent for identifying, scrutinizing, improving, and streamlining complex work processes.
·Computer-literate performer with extensive software proficiency covering wide variety of applications
· Exceptional listener and communicator who effectively conveys information verbally and in writing.
·Resourceful team player who excels at building trusting relationships with customers and colleagues.
· Flexible team player who thrives in environments requiring ability to effectively prioritize and juggle multiple concurrent projects.
Please share your CVs at jobs@uhrs.ae and indicate subject line as “Senior Specialist -UAE National ”
19. Company Name: Global Care Hospital
DUBAI
Job Positions – Global Care Hospital Careers
1- Operation theater nurses .
2- Endoscopy nurses .
3- Anesthsia technician
4- Female Nurses
5- DOH passer
6- Global Care Financial Manager
7- Nursing Supervisor
8. Inpatient Medical Coder
9. Medical Academy instructor
10. Medical Coder
11. Vascular Nurse
12. Medical Academy Instructor
13. Medwife Registered Nurse.
14. Beautician
Job Details Here
– Not less than 2 years experience as same role in hospital within UAE .
– BSN or diploma in nursing with active DOH/DHA licenses .
– diploma in Anesthsia .
– Tertiary Hospiatl experience .
– Can join immediately .Kindly mention your title in the subject ::
Send your CV to :- nurse-recruit@gch.ae
20. Company Name: Gevora Hotel
DUBAI
Job Positions – JOB VACANCIES IN GEVORA HOTEL DUBAI
• F&B Manager
• Guest Relations Agent
• Front Desk Agent
• Front Desk Supervisor
• Barista
• Chef
• Commis Chef
• Kitchen Technician – (Specialist in Kitchen appliances)
• HVAC Technician -(Specialist in Chiller work)
• Mason – (specialist in Pool Ceramic work)
• Telephone Operator
• Front Office / F&B / Reservation / Engineering
• Engineering Professionals
• Waiter
• Front Desk Agent
• Telephone Operator
• -Housekeeping Attendant
• -Bellboy
• -Barista
• -Hostess
• Night Auditor
• House keeping
Job Details Here
Interested candidates may share their profiles at cv@gevorahotels.com
**Only shortlisted candidates will be notified
21. Company Name: ECC GROUP
DUBAI
Job Positions – ECC Group Careers
1. Storekeepers(construction) 2 Nos with main contractor on building construction projects experience
2. Storekeeper (aluminium) 1 No with aluminium and facade industry background
3 . Storekeeper(steel)1 No with steel and metal industry background
Job Details Here
If you meet the above requirements, please share your profile mentioning the role in subject line on recruitment@eccgroup.ae
22. Company Name: MNC Engineering for Contracting LLC
ABUDHABI
Job Position – Electromechanical Contractors Careers
Engineer
Jr. civil Planning Engineer
Job Details Here
Send your CV to info@mnceng.com
23. Position: Store-keeper MEP/CIVIL
Location: Abu Dhabi
Salary: based on experience
Experience: Minimum 2 years experience as a storekeeper in Building construction Civil and MEP field.
Nationality: Indian’s preferred
Kindly connect via,
+971 545145575
gillsmartsdubai@gmail.com
24. അജ്മാനിൽ സോയ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒഴിവുകൾ / കമ്പനി നേരിട്ട് നടത്തുന്ന നിയമനം
👉🏻മൊത്തം 11 കാറ്റഗറിയിൽ ഒഴിവുകൾ /ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാം
Available Vacancies in ZOYA Health & Wellbeing Resort
Sales Executive
Marketing Executive
Send cv to hr@zoyawellbeing.com ( ZOYA Health & Wellbeing Resort Job)
25. Job Vacancy with a high reputed Consultant office in Dubai:
– Electrical Draft man is required for one month (full time).
– Dubai Experience is must.
– Candidate shall join immediately.
Only draft man with the above mentioned criteria can send CV to: m.hammouda@decdynamicstudio.com
26. We are currently seeking a skilled and motivated #IT Analyst Specialist to join our team in FFS Dubai
(((((Before proceeding with your application, please carefully review the specific job requirements outlined below and apply only if you meet the criteria))))

. The ideal candidate will possess the following qualifications:
Experience in SQL:
Proficiency in SQL with the ability to create and modify queries for report generation.
Working Knowledge in Database:
Familiarity with both SQL and Oracle databases.
Windows-Based Systems Troubleshooting:
Basic troubleshooting experience in Windows-based systems, including OS installation, user creation, and user-level support. Proficiency in handling tasks related to Outlook.
Active Directory and Windows Domain:
Basic troubleshooting experience in Active Directory and Windows domain environments.
Networking Knowledge
Knowledge in networking would be considered an added advantage.
If you are a dedicated professional with expertise in these areas and are enthusiastic about contributing to a dynamic work environment, we encourage you to apply.
Please submit your resume detailing your relevant experience to n.abdelkadir@olayanfood.com
27. Company Name: ORANGE HOSPITALITY GROUP
DUBAI
Job Positions – Josette Dubai Careers
• Demi chef pastry
• Commi chefs
Job Details Here
join our ever-growing team in DIFC. If you have a taste for French food and love working in a fast-paced and challenging environment then please get in touch! Sent your cv to Jibu@josette.com
28. Company Name: SAB Gate LLC & SAB
DUBAI
Latest DX Contracting L.L.C Careers Job Vacancies
1. RTA Approved Project Manager
2. RTA Approved Construction Manager
3. RTA Approved Project Engineer
4. Quantity Surveyor
5. Site Engineer
6. Structural Draughtsman
7. Infrastructure Draughtsman
8. Technical Office Engineer
9. HSE Engineer
10. Land Surveyors
11. Planning Engineer
12. Technical Office Engineer
13. Landscape Engineer
14. Landscape Foreman
15. Safety Officer (Building)
16. – Estimator (must have experience in Candy)
17. Draughtsman
18. Quantity Surveyor
19. Safety Officer
20. Engineer.
21. Document Controller – 3
22. Timekeeper – 3
23. Storekeeper – 3
24. NOC Engineer
send the CV with Subject as job title
to HR@dxcontracting.ae
29. URGENT REQUIREMENT
ദുബായ്*ബഹ്‌റൈൻ
▪️കാർപെന്റെർസ്
▪️വുഡ് പോളിഷേഴ്സ്
▪️സോഫ മേക്കർസ്
▪️കട്ടിങ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ സോഫ & ചെയർ
👉വുഡ് ഡെക്കറേഷൻ
കാർപെന്റെർസ്
📞9961154881
📞8129024356
30.job Vacancy with a high reputed Consultant office in Dubai:
– Electrical Draft man is required for one month (full time).
– Dubai Experience is must.
– Candidate shall join immediately.
Only draft man with the above mentioned criteria can send CV to: m.hammouda@decdynamicstudio.com
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

ദിവസവും വരുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.