Gulf Jobs live on 17.12.23

തൊഴില്‍ രഹിതരായ നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും തൊഴില്‍ ലഭിക്കാന്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി വാതില്‍ തുറന്ന NJOY NEWS വാട്ട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകള്‍ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ/ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മുഖേന പരമാവധി എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചു ഈ സേവനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുക. നമ്മള്‍ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാല്‍ നല്ല കാര്യമല്ലേ?
,. ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്*
പണം കൊടുക്കുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ   ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
NJOY NEWS വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1. Safety Officer
Qualified and certified HSE officer with minimum of 3 to 5 years GCC experience in MEP Industry as HSE officer. Shall adopt required project procedures and ensure all safety measures.
If interested, please forward your CV to hr@elemecuae.com
2. Financial Controller | Al-Futtaim
A well-known and well-reputed Company based in Dubai, United Arab Emirates https://www.afuturewithus.com/job/Dubai-Financial-Controller-Blue-Rewards/1015836001/
3. UAE Top Contracting Companies Emails
https://www.linkedin.com/posts/waseem-freelancegraphicdesigner_copiedpost-business-business-activity-7069556836806369280-7iht?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
4. UAE Top Contracting Companies HR Email Addresses
https://www.linkedin.com/posts/freelance-graphic-designer-waseem_jobs-job-construction-activity-7038779974983565312-VAQu?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
5. Exchange Companies Emails in UAE
https://www.linkedin.com/posts/waseem-freelancegraphicdesigner_hr-hr-recruitment-activity-7066673224851296257-r9VW?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
6. Table of Contents
Job Position – Walk-in interviews
Baristas
Finance Executive
Job Details Here
Interview Details:
Date – 16th December
Time – 10am to 2pm
Location – 23rd Floor, Tiffany Tower, Cluster W, Dubai, UAE
Nearest metro station: Sobha Realty
Posting Date : 15/12/2023
7. Sr HR Generalist, Honeywell, Abu Dhabi, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://careers.honeywell.com/us/en/job/HONEUSREQ428122EXTERNALENUS/Sr-HR-Generalist?utm_source=indeed&utm_medium=phenom-feeds
8. Human Resource Coordinator – Cabin Crew Recruitment, Emirates Group, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://www.emiratesgroupcareers.com/search-and-apply/406883
9. Finance Internship, Hilti, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://careers.hilti.group/en/jobs/wd-0026329-en/finance-internship/
10. Facilities Engineer – Logistics & Supply Chain, CBRE Excellerate, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://cbreexcellerate.simplify.hr/vacancy/vysnvt?utm_source=Indeed&utm_medium=Organic&utm_campaign=organic_feed
11. DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://university-uber.icims.com/jobs/127234/job?mobile=false&width=1030&height=500&bga=true&needsRedirect=false&jan1offset=330&jun1offset=330
12. Receptionist, Serco, Abu Dhabi, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://careers.serco.com/ME/job/Abu-Dhabi-Receptionist-S71232/784330402/?feedId=319202&utm_source=Indeed&utm_campaign=Serco_Indeed
13. Regional Marketing Specialist, Al-Futtaim Retail, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://www.afuturewithus.com/job/Regional-Marketing-Specialist-Retail-IKEA-RSO-Jebel-Ali/1016471901/
14. Sr. Program Manager, EMEA, Payroll M&A, Amazon Middle East and North Africa FZ-LLC, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://www.amazon.jobs/en/jobs/2518933/sr-program-manager-emea-payroll-m-a?cmpid=JB_INOP301245B
15. Landscape Architect, Gensler, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://gensler.wd1.myworkdayjobs.com/en-US/genslercareers/job/Dubai-United-Arab-Emirates/Landscape-Architect_R-12036
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
16. Fashion Consultant – Carolina Herrera (Dubai Mall), Chalhoub Group, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://careers.chalhoubgroup.com/jobs/3448290-fashion-consultant-carolina-herrera-dubai-mall?ittk=2TGQCVQ80C
17. Financial Crime Prevention Administrator, Zurich Middle East, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://www.careers.zurich.com/job/Dubai-Financial-Crime-Prevention-Administrator/784366802/
18. Regional Business Risk Manager, Cartier, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://jobs.richemont.com/Cartier/job/Dubai-Regional-Business-Risk-Manager-DU/1016437201/
19. Digital Solutions Area Service Manager, Bobst, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://jobs.bobst.com/Vacancies/3434/Description/2
20. Credit Controller, NTT Data, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://careers.services.global.ntt/global/en/job/NTT1GLOBALR108445EXTERNALENGLOBAL/Credit-Controller?utm_source=glassdoor&utm_medium=phenom-feeds
21. Planning Engineer, KEO International Consultants, Abu Dhabi, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://careers-keoic.icims.com/jobs/8740/job?utm_source=indeed_integration&iis=Job+Board&iisn=Indeed&indeed-apply-token=73a2d2b2a8d6d5c0a62696875eaebd669103652d3f0c2cd5445d3e66b1592b0f&mobile=false&width=1584&height=500&bga=true&needsRedirect=false&jan1offset=330&jun1offset=330
22. Job Position – Financial Manager
Company Name – Maahir HR
A highly skilled and dedicated to join an interior design company.
Requirements:
– Carries at least 3-4 years of experience working in UAE and is currently present in UAE
– Bachelor’s degree in Finance, Accounting, or a related field. Master’s degree or professional certification (e.g., CMA, CPA) is a plus.
– Proven work experience as a Financial Manager or similar role, preferably in the interior design or related industry.
– Strong knowledge of financial principles, accounting regulations, and financial analysis techniques.
– Proficient in financial management software and Microsoft Office Suite, especially advanced Excel skills.
– Excellent analytical and problem-solving abilities with a keen attention to detail.
– Strong communication and interpersonal skills to liaise effectively with stakeholders at all levels.
– Ability to work independently and manage multiple priorities in a fast-paced environment.
– High level of integrity and adherence to ethical standards.
– Passion for the kid’s interior design industry and a desire to contribute to its growth.
Email : mamta@maahirhr.com
23. Company Name – IT Verticals Inc
Having Medical background
Functional Area: Content Writing
Total Position: 1-2
Position: Remote
Education Level: Final year of Medical Studies
Experience required: 2 to 3 years
Require Travel: No
Email : hr@itverticals.com with Subject mentioned
24. Job Position – Senior Accountant
Company Name – Konceptic
For semi government company in Ajman with expertise in real estate accounting to manage and oversee financial operations related to our real estate projects in the UAE.
The ideal candidate will play a crucial role in maintaining accurate financial records, preparing financial reports, and ensuring compliance with local regulations salary will be AED 8000/-
Email : careers@konceptic.com
25. Company Name – IT Verticals Inc
Having Medical background
Functional Area: Content Writing
Total Position: 1-2
Position: Remote
Education Level: Final year of Medical Studies
Experience required: 2 to 3 years
Require Travel: No
Email : hr@itverticals.com with Subject mentioned
26. Job Position – Chief Fabricator
Company Name – Spark
O&G Industry
Shall carry out the execution of fabrication and necessary repairs activities on various equipment and plants piping, piping support, walkways, covers at Mubarraz facilities to ensure effective functionality, reliability, and efficiency. Prepare (as instructed by the Foreman) general maintenance and overhauling schedules related to steel section at different offshore locations according to Company set standards and procedures. Assist to prepare corresponding daily work schedules to maintain systems & equipment according to work requisitions on priority basis and upon approvals from supervisor ensure timely implementation of daily work order. Assist the Foreman in keeping records, monitoring the spares and materials stock in the warehouse, and preparing material requisitions to replenish depleted stock to ensure availability of sufficient material and spares for routine operations in line with maintenance schedules. Arrange for cleaning filter and burner nozzles at the processing plants, amine units, reboilers, gas compressors and mains power house radiators and cooling system. Key decisions having significant impact on Maintenance operations are referred to the Foreman for approval before implementation. Prepare status update/ shift reports to keep management informed about the daily maintenance activities and to facilitate decision making.
Qualifications:
– 10 years schooling and 2 years technical diploma.
Experience:
– 7 years of relevant experience, preferably in oil and gas sector, in piping fabrication and of which 2 years in a leading position. Practical experience preferably in Oil and Gas sector
Job Specific Skills
– Knowledge of all relevant plant and equipment.
– Practical knowledge of fabrication and welding principles
– Teamwork & cooperation
– Fair knowledge of written and spoken English
– Computer Literate
Email : careers@Spark.ae
27. Job Position – Room & Pool Attendant
Company Name – Royal M Hotel & Resort
– We are seeking experienced and certified Room Attendants and Pool Attendants.
– The ideal candidates will have prior experience in a similar role and possess the necessary certifications.
– The positions are available for local candidates within the UAE.
Requirements:
– Certificate and prior experience as a Room Attendant or Pool Attendant.
– Ability to work independently and efficiently.
– Excellent attention to detail and cleanliness.
– Good communication skills.
– Flexibility in work schedules.
Responsibilities:
Room Attendant:
– Clean and maintain guest rooms to the highest standards.
– Change bed sheets, replenish amenities, and ensure a comfortable and clean environment for guests.
– Attend to guest requests and report any maintenance or repair needs.
Pool Attendant:
– Ensure the pool area is clean and organized at all times.
– Assist guests with poolside needs such as providing towels and beverages.
– Monitor pool area for safety, enforce rules, and report any incidents or concerns.
Location: UAE
If you meet the specified criteria and are interested in joining our team,
Only SHORTLISTED WILL BE CONTACTED.
Email : hr.rmfj@royalmhotels.com
28. Job Position – Cluster Executive Housekeeper
Company Name – Flora Hospitality
Applications from the candidates with the following.
· A minimum of 5 years of experience as an Executive Housekeeper in branded properties is required for the candidate.
· Aspirant candidates should possess a Hotel Management Degree or equivalent qualification
· The candidate should demonstrate strong leadership abilities and possess effective communication skills.
· The candidate should possess a solid understanding of housekeeping protocol procedures and quality control, along with experience in leading and guiding a team consisting of supervisors, an outsourced team, and room attendants.
· Familiarity with Opera, the capability to thrive under pressure, impeccable grooming standards, and outstanding leadership, interpersonal, and communication skills are essential.
· Candidates are expected to be accountable for upholding service standards and demonstrating strong guest interaction skills.
· Candidates should take ownership of the department and be responsible for the upkeep of the properties.
Applicants who can start immediately or on short notice are encouraged to apply for the position.
Email: careersuae@florahospitality.com
29. Job Position – Night Auditor
Company Name – MD Gewan Hotel
Email : hr@mdgewan.com
30. Current The Indian Academy Dubai Careers Openings
1) Psychology Teacher
2) English Teacher
3) Physics Teacher
Email : careers@indianacademydubai.com

31.Temperory house maid needed for 2 months
Damac hills Mudon
4 bedroom villa
Villa cleaning,helping in Kitchen and take care of childrens
1500 per month live in maid.
Age between 25 to 35
+971565306630
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

ദിവസവും വരുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.